Становище на сдружение „На Ти с Природата“ във връзка с проект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и проект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

20.01.15 / Бездомни животни

Становище на сдружение „На Ти с Природата“ във връзка с проект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и проект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

 

 Във връзка с публикуваните на 15.01.2015 г. на сайта на Министерство на земеделието и храните

  • проект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и
  • проект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

декларираме нашето общо несъгласие с начина, по който беше сформирана Работната група и беше ограничено участието на, практически всички, български неправителствени организации, с многогодишен опит и история, които не веднъж са участвали в разработването на различни документи на ниво законодателна, изпълнителна и местна власт и са участвали конструктивно в диалога с държавната и местната власт. Подготовката на законопроект за изменение и допълнение на ЗЗЖ е акт, който в най-висока степен засяга въпросите, свързани със защита на животните.

В този смисъл, считаме за задължително присъствието на наши представители при обсъждането на промени в такъв съществен нормативен акт, какъвто е ЗЗЖ. Във връзка с горното, настояваме, при отразяване на представеното от нас становище в текста на проектозаконите да бъде свикано отново заседание на Работната група, на което да бъдат поканени наши представители.

Искаме да отбележим, че за изготвяне на Национална програма е нужно национално представителство, а за приемането й – национален консенсус.

Отделно стои въпросът дали такъв документ изобщо е необходим, за да бъде решен проблемът с безстопанствените животни.

Следва да се има предвид, че една програма или стратегия не е административен акт. Тя не поражда задължения. Изпълнението й не подлежи на контрол. Няма механизъм, според който могат да бъдат санкционирани лицата, които не я спазват. Поради посочените причини, през 2011 г. се наложи в чл. 40 на Закона на защита на животните да бъде създадена нова ал. 5, която да задължи кметовете на общини  да изготвят наредби за изпълнение на общинските програми.

Т.е., ако целта на законодателните промени е решаване на проблема с популацията на безстопанствените животни, то би следвало да се приеме, ако това е необходимо, административен акт – правилник за приложение на закона, наредба или инструкция...

Това, което една национална програма може да направи обаче, е осигуряването на средства от националния бюджет за определени дейност. Дейности, които трябваше да бъдат извършвани през годините от 2008 до сега. И които не бяха извършвани, с благословията на контролните органи по изпълнението на ЗЗЖ.

Т.е., приемането на Национална програма цели да прикрие за пореден път бездействието на общините и Министерство на земеделието и храните по отношение на вменените им в Закона за защита на животните задължения, като при това им осигури и бонус за сметка на данъкоплатците,  по-малко от година преди изтичащия 3-годишен срок по § 5 на ЗЗЖ, удължен от министър Мирослав Найденов до 31 декември 2015 г.

Относно направените предложения за промени в двата закона, искаме да отбележим следните основни моменти:

По предложения Чл. 10. Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните утвърждава Национална стратегия за овладяване популацията на безстопанствените животни в съответствие с изискванията посочени в глава 7.7 от Терестриалния код за сухоземните животни на Световната организация по здравеопазване на животните.“

Считаме, че е ненужно и е юридически некоректно да се прави директна препратка към Глава 7.7 от Кода за сухоземни животни.

Така не само се ограничава възможността за ползване и на други важни научни ръководства, но и се легитимира евтаназията като един от методите за овладваване на популацията на безстопанствените животни * (комбинирано с други методи). Искаме да подчертаем, че в действащия в момента ЗЗЖ, като единствен метод за регулиране на популацията е приет метода „кастрирай и върни“. Евтаназия се допуска само в случаите, изрично описани в чл. 179 на ЗВМД, и то само с „с продукти, които предизвикват пълна загуба на съзнание и чувствителност към болка, последвана от сигурна смърт“. 

Посочения в чл. 10 Терестриален код също така дава възможност за неприлагане на метода „кастрирай и върни“, в случаите, когато местната общност не е съгласна с наличието на безстопанствени животни по улиците.

 

Относно измененията в чл. 57: Обществен контрол за прилагането на закона се осъществява от упълномощени, квалифицирани представители на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните.

 

Предлаганите промени водят до административна дискреция от страна на органа, който ще „преценява“ дали са налице условия за допускане на представителите на гражданското общество, съобразно обтекаемо формулираното изискване за някаква квалификация – т.е. възможност за еднолична преценка от страна на административния орган, което от своя страна води до липса на обективност, възможност за административен произвол и повишен корупционен риск.

Нарушават се принципите на откритост, прозрачност и диалог с гражданското общество. Предложеният текст е неточен, нецелесъобразен и води до ограничаване правото на гражданите да контролират качеството на услугите и законността при работата на институциите.

Съдържанието на обществения контрол е регламентирано в чл. 58 от ЗЗЖ. За осъществяването на всяко от посочените в него права не е задължително притежаването на специални знания „в областта на здравеопазване и хуманно отношение към животните и опазване на околната среда“: всеки гражданин има право да получава компетентна информация; лица със специални знания в областта на икономиката, правото и др. сфери могат да бъдат полезни при подготовката на решенията на компетентните органи по въпроси, свързани със защита на животните; всеки гражданин може да сезира компетентните органи с искане за извършване на проверки относно спазване изискванията за защита на животните.

Пълно становище по направените промени в двата закона, сдружение „На Ти с Природата“ ще внесе в Министерство на земеделието и храните в предвидения 14-дневен срок.

 

·         Желаещите да се запознаят с преведения текст на глава 7.7. от Код за сухоземните животни (Терестриален код), могат да го направят Opens internal link in current windowтук.

 

 

 

 

 

 


© 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3