Наредба за изменение на Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (обн., ДВ, бр. 42)

§ 1. В чл. 9, т. 5 "14°" се заменя с "14 %".

§ 2. В чл. 11, ал. 3 числото "13" се заменя с "8", а текстът "пощенския код на населеното място и поредния номер на обекта при първоначалното му вписване в регистрите на РВМС и буквата К (кокошки) накрая" се заменят с "и поредния номер на обекта при първоначалното му вписване в регистрите на РВМС".

Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3