Наредба № 35 от 13. 09. 2002 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Свиня" е животно от семейство "Суиде", род "Суис".
2. "Нерез" е мъжка свиня в полова зрялост, предназначена за разплод.
3. "Свиня майка" е раждала свиня в полова зрялост, предназначена
за разплод.
4. "Бозаещо прасе" е прасе в периода от раждането до отбиването.
5. "Подрастващо прасе" е небозаещо прасе на възраст до 10 седмици.
6. "Прасе за угояване" е прасе на възраст над 10 седмици до клането или използването му за разплод.
7. "Свиневъден обект" е всяко място, където се отглеждат или
настаняват свине.
8. "Женска свиня след първо заплождане" е нераждала свиня в полова зрялост, предназначена за разплод.
9. "Зоохигиена" е наука за опазване здравето на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на оптимални условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични нужди.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата отменя Наредба № 26 от 1999 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на свине (ДВ, бр. 99 от 1999 г.).

§ 3. От 1 януари 2003 г. изискванията по чл. 2, ал. 1, т. 6, т. 8, буква "д" и ал. 2 и 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 2, букви "а" - "г" се прилагат във всички новопостроени или въведени в експлоатация след тази дата свиневъдни обекти. стр. 7 от 7

§ 4. От 1 януари 2005 г. изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "б" се прилагат за всички свиневъдни обекти.

§ 5. Изискването по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "б" за свиневъдните обекти, въведени в експлоатация преди влизане в сила на тази наредба, се прилага от 1.I.2005 г., а до тази дата площта на боксовете за отглеждане на нерези е най-малко 5 кв. м.

§ 6. От 1 януари 2013 г. изискванията по чл. 2, ал. 1, т. 6, т. 8, буква "д" и ал. 2 и 3 и чл. 4, ал. 1, т. 2, букви "а - "г" се прилагат за всички свиневъдни обекти.

§ 7. Изискването по чл. 4, ал. 1, т. 2, буква "а" за свиневъдните обекти, въведени в експлоатация преди влизане в сила на тази наредба, се прилага от 1.I.2013 г., а до тази дата свинете майки и женските свине след първо заплождане се отглеждат поединично в бокс с площ най-малко 2,5
кв. м.

§ 8. Тази наредба се издава на основание § 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3