Наредба № 31 е отменена. Актуална е Opens internal link in current windowНаредба № 1 от 9 Януари 2008г. за изискванията за търговия за яйца за консумация.

Наредба № 31 от 6.07.2001 г. за изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация

Раздел I. Общи положения

Чл. 1.  Тази наредба урежда общите и специфичните изисквания за доставяне, съхранение, транспортиране, окачествяване, маркировка и опаковка на яйца и реда за извършване на проверки във връзка с предлагането им на пазара.

Чл. 2.  Наредбата се прилага за кокоши яйца за директна консумация.

Чл. 3. (1) Яйцата се предлагат на пазара в срок 21 дни от снасянето или най-малко 7 дни преди посочения срок на годност.
(2) Изискването по ал. 1 се отнася за яйцата от клас "А", неохладените и неконсервираните яйца от клас "В" и за яйцата по чл. 4.

Чл. 4. (1) Изискванията относно окачествяването, маркирането и опаковката не се прилагат за яйца, които са произведени и се продават от производителя директно на потребителя за собствена консумация.
(2) Изключението по ал. 1 се отнася:
1.  за яйца, предлагани в производствения обект;
2.  за яйца, предлагани на общинските пазари, при спазване на условията и реда, определени от съответния общински съвет, за извършване на търговия с яйца от дребни производители на територията на общината и при спазване на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания;
3.  при разнасяне по домовете на закупени или поръчани яйца.

Чл. 5.  Изискванията относно окачествяването, маркирането и опаковката не се отнасят и за яйца, които се транспортират директно от производствения обект до:
1. одобрен склад за яйца;
2. стоково тържище, в което има склад за яйца;
3. преработвателно предприятие.

Чл. 6.  Забранява се смесването на яйца от различни класове, както и на кокоши яйца за директна консумация с яйца за люпене, счупени, пукнати, яйца за промишлени цели или яйца от инкубатор.

Раздел II. Доставка, съхранение и транспортиране на яйцата

Чл. 7. (1) Яйцата се доставят на изкупвачи, в складове за яйца, стокови тържища по чл. 5, т. 2 или в преработвателни предприятия.
(2) Яйцата за промишлени цели, с изключение на яйцата от инкубатор, се доставят в складове за яйца или преработвателни предприятия, с изключение на предприятията, преработващи храни.
(3) Яйцата от инкубатор и счупените при окачествяването яйца се доставят в преработвателни предприятия, с изключение на предприятията, преработващи храни.

Чл. 8. (1) Яйцата се доставят за окачествяване не по-късно от всеки трети работен ден.
(2) В случаите на доставяне в склад за яйца доставката може да се извърши веднъж седмично, когато температурата в помещенията, в които производителят съхранява яйцата, не надвишава +18 градуса С.
(3) Доставката на яйца от изкупвача до склада за яйца се извършва не по-късно от работния ден, следващ деня на получаването.

Чл. 9.  Яйцата "Екстра качество" се доставят на изкупвача или в склад за яйца всеки работен ден.  Ако температурата в помещенията, в които производителят съхранява яйцата, не надвишава +18 градуса С, доставката може да стане всеки втори ден.  Яйцата, снесени в почивните дни, се доставят първия работен ден.

Чл. 10. (1) Яйцата, върху които се маркира датата на снасяне, се доставят в складове за яйца в деня на снасянето.
(2) Когато датата на снасяне е маркирана в производствения обект, яйцата се доставят не по-късно от работния ден, следващ деня на снасяне.

Чл. 11. (1) Яйцата се съхраняват в чисти, сухи и непропускащи чужди миризми помещения.
(2) По време на съхранение и транспортиране яйцата трябва да бъдат чисти, сухи, предпазени от чужди миризми, удар, слънчева светлина и други неблагоприятни климатични въздействия.

Раздел ІІІ. Окачествяване

Чл. 12. Яйцата се окачествяват според преснотата, морфологичните си качества и начина на съхранение, както следва:
1.  клас "А", или "пресни яйца", в т.ч.  група "Екстра качество";
2.  клас "В", или "второ качество" - за три групи яйца: неохладени и  неконсервирани", "Охладени" и "Консервирани";
3.  клас "С", или "трето качество".

Чл. 13. Яйцата от клас "А" в зависимост от теглото си се окачествяват в четири категории:
1.  XL - много големи;
2.  L - големи;
3.  М - средни;
4.  S - малки.

Чл. 14. (1) Окачествените и готовите за предлагане на пазара яйца трябва да отговарят по преснота и морфологични качества на  изискванията в табл. 1 от приложение № 1.
(2) Тегловните категории яйца по показатели трябва да отговарят на изискванията, посочени в табл. 2 от приложение № 1.
(3) Яйцата "Екстра качество" са яйца от клас "А", отговарящи на съответните изисквания в табл. 1 от приложение № 1 и имат маркирана върху черупката дата на снасяне.

Чл. 15. (1) Окачествяването се извършва в складове за яйца, получили разрешително за дейност по чл. 57, т. 8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Окачествяването се извършва най-късно втория работен ден, следващ деня на доставката.
(3) В случаите, когато яйцата, получени от производителя, се доставят в друг склад за яйца, окачествяването се извършва не по-късно от работния ден, следващ деня на получаването.
(4) Яйца, върху които се маркира датата на снасяне, се окачествяват в деня на снасянето.

Чл. 16. (1) Забранява се яйцата от клас "А" да се мият или почистват сухо преди и след окачествяването.
(2) Забранява се яйцата от клас "А" да се обработват за повишаване трайността им, както и да се охлаждат при  температура, по-ниска от + 5 градуса С.
(3) Не се смятат за охладени яйцата, съхранявани при температура, по-ниска от + 5 градуса С:
1. по време на не повече от 24-часов транспорт;
2. в магазините за продажба на дребно или складове към тях за  период не по-дълъг от три дни.

Чл. 17. (1) Неохладени и неконсервирани яйца от клас "В" са яйца, които не са подлагани на обработка за повишаване на трайността   и не са охлаждани при температура, по-ниска от + 5 градуса С. Не се считат за охладени яйцата, съхранявани при  условията на чл. 16, ал. 3.
(2) Охладени яйца от клас "В" са яйца, съхранявани при температура не по-ниска от 0 градуса С до +4 градуса С при относителна влажност на въздуха 75 % за срок до 6 месеца.
(3) Консервирани яйца от клас "В" са яйцата в охладено или неохладено състояние, подложени на обработка за повишаване на трайността.

Чл. 18. Яйцата от клас "С" са яйца, които не отговарят на изискванията за клас "А" или "В" и се използват само в предприятията от хранително- вкусовата промишленост след топлинна обработка или за други промишлени цели. 

Раздел IV. Маркировка на яицата

Чл. 19. Маркировката на яйцата, предназначени за предлагане на пазара, се извършва върху черупката и/или опаковката само по начините, посочени в тази наредба.

Чл. 20. При маркировка върху черупката се използва трайно, неизмиващо се и издържащо на варене, немиришещо и безвредно за здравето мастило, което се нанася по начин, позволяващ яснота и четливост на маркировката.

Чл. 21. При окачествяване на яйца от клас "А" могат да се маркират съгласно чл. 24 - 26, чл. 30 и приложение № 2 един или повече знаци, указващи:
1.  датата на опаковане, а в случаите на продажба на яйца в насипно състояние - датата на окачествяването;
2. класа качество;
3. тегловната категория;
4. ветеринарно-регистрационния номер на склада за яйца;
5. фирмата на търговеца, в чийто склад за яйца е извършено окачествяването;
6. наименованието, под което се продават яйцата, или търговска марка;
7. произхода на яйцата;
8. регистрационния номер на производствения обект;
9. начина на отглеждане съгласно приложение № 3.

Чл. 22. (1) Върху черупката на яйцата от клас "В" и "С", с изключение на пукнатите яйца, задължително се маркира класът качество с печат съгласно изискванията на чл. 27 - 28 и приложение № 2.  Яйцата от клас "В" и "С" могат да бъдат допълнително маркирани с някои от обозначенията по чл. 21.
(2) При влошаване качествените характеристики на яйца от клас "А" или "В" яйцата се преокачествяват съответно в клас "В" или "С", като в тези случаи маркировката се извършва съгласно ал. 1.  Знаците, използвани за маркиране по ал. 1, могат да бъдат запазени, с изключение на знака, указващ тегловата категория, който при необходимост се коригира.
(3) Алинея 2 не се прилага за яйца, предназначени за доставка в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, при условие, че са опаковани по начин, ясно указващ предназначението им.

Чл. 23. Яйцата "Екстра качество" задължително се маркират върху черупката с датата на снасяне.

Чл. 24. Ветеринарно-регистрационният номер на склада за яйца се маркира с число с височина минимум 5 мм.

Чл. 25. (1) Маркировката на датата на опаковане се състои от латински букви и цифри с минимална височина 5 мм в следната последователност: ден от 01 до 31; месец - от I до ХII.
(2) Освен датата на опаковане в процеса на опаковане може да се маркира и препоръчителната дата за продажба на яйцата и/или срок на годност и/или датата на снасяне.  Датата на снасяне може да се маркира и в производствения обект.
(3) Препоръчителната дата за продажба на яйцата указва последния ден, в който яйцата следва да се предлагат за продажба, като се вземе предвид срокът на съхранение в домашни условия, който следва да бъде поне 7 дни. Препоръчителната дата за продажба трябва да е определена така, че яйцата от клас "А" да запазят характерните си качества, посочени в табл. 1 на приложение № 1, до края на срока за съхранение, при условие че са били правилно съхранявани.  Срокът на годност съответства на края на този период на съхранение.

Чл. 26.  Яйцата от клас "А" се маркират с печат, представляващ кръг с диаметър най-малко 12 мм.

Чл. 27. (1) Неохладените и неконсервираните яйца от клас "В" се маркират с латинска буква "В" с височина минимум 5 мм в кръг с диаметър минимум 12 мм.
(2) Охладените яйца от клас "В" се маркират с равностранен триъгълник с минимална дължина на страната 10 мм.
(3) Консервираните яйца от клас "В" се маркират с ромб с диагонали 16 мм и 7 мм.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 маркировката се полага преди охлаждането или консервирането.  При обработка на яйцата с вар маркировката се полага след нея.

Чл. 28. Яйцата от категория "С" се маркират с латинска буква "С" с височина минимум 5 мм в кръг с диаметър 12 мм минимум.

Чл. 29. Маркировката по чл. 27 и 28 не е задължителна в случаите на директна доставка за предприятия от хранително-вкусовата промишленост, при условие че са опаковани по начин, ясно указващ предназначението им.

Чл. 30. Тегловната категория се маркира с латински букви XL, L, M и S с височина минимум 5 мм.

Чл. 31. (1) Яйца, върху които се маркира датата на снасяне, се доставят до склада за яйца в запечатани кашони.
(2) В случаите по ал. 1, както и при доставка на яйца с маркирана в производствения обект дата на снасяне, в придружаващия ветеринарен сертификат се обозначава следната информация:
1. дата на снасяне;
2. име и адрес на производителя, както и регистрационен номер на производствения обект;
3. дата на предаване;
4. брой или тегло на доставените яйца.
(3) Кашоните се отварят в склада за яйца непосредствено преди окачествяването.  Всички яйца от кашона се окачествяват и опаковат без прекъсване.  Датата на снасяне се маркира по време или незабавно след окачествяването.
(4) В случаите, когато производството на яйца се извършва в предприятието, в което се намира складът за яйца, яйцата се маркират и/или окачествяват и опаковат в деня на снасяне.

Чл. 32. (1) Яйца, които се маркират съгласно чл. 36, се доставят в склада за яйца в кашони, на които е обозначен начинът на отглеждане.
(2) В придружаващия ветеринарен сертификат се посочват следните данни:
1. име и адрес на производителя;
2. начин на отглеждане;
3. брой или тегло на яйцата;
4. дата на получаване и на доставка.
(3) В случаите по ал. 1 яйцата се окачествяват и опаковат в деня, за който контролните органи са уведомени предварително най-малко един работен ден.  При съхранението, окачествяването и опаковането яйцата по ал. 1 се отделят от други видове яйца.

Раздел V. Опаковка

Чл. 33. (1) При опаковането на яйцата се използват големи опаковки и малки опаковки - дребни разфасовки. Опаковките за яйца трябва да са сухи, чисти и направени от устойчив на удар материал, предпазващ яйцата от странични миризми и от влошаване на качеството.
(2) Големи опаковки, използвани при транспортиране на яйца, вкл. допълнителния вътрешен опаковъчен материал, не могат да се използват повторно, освен ако отговарят на изискванията по ал. 1. В тези случаи не се допускат следи от предишна маркировка, които имат заблуждаващ характер.
(3) Дребните разфасовки не могат да се използват повторно.

Чл. 34. В складовете за яйца яйцата се опаковат най-късно втория работен ден, следващ деня на доставката, освен при необходимост от маркиране на датата на снасяне.  В този случай опаковането се извършва в деня на снасянето.

Чл. 35. (1) Всяка отделна опаковка на една от външните страни трябва да съдържа нанесени с четливи и неизтриваеми букви/знаци следните данни:
1. наименование на продукта;
2. име/фирма, седалище и адрес на управление на производителя или ветеринарно-регистрационния номер на склада за яйца;
3. клас качество и тегловна категория;  яйцата от клас "А" се обозначават с израза "клас "А" или с буквата "А", като може да се добави и думата "пресни";
4. нетно тегло и брой на опакованите яйца;
5. срок на годност;
6. допълнителна информация относно съхраняването в хладилник или за метода на консервация;
7. информация за цената;
8. обозначение на партидата.
(2) Следната допълнителна информация може да се съдържа на външната или вътрешната страна на опаковката:
1. търговска марка; търговската марка се обозначава:
а) независимо дали е съвместно притежание на две или повече лица, освен ако е уговорено друго в писмена форма;
б) ако не съдържа несъвместими с изискванията по тази наредба обозначения, отнасящи се до качеството или преснотата на яйцата, типа на отглеждане или произхода им;
2. друга дата, указваща допълнителна информация за потребителя;
3. други данни относно специфични условия за съхранение;
4. рекламна информация, която не е подвеждаща.

Чл. 36. (1) На яйцата от клас "А" както и на дребните разфасовки могат да се маркират следните обозначения, указващи начина на отглеждане:
1. "Яйца от кокошки - свободно отглеждане на открито";
2. "Яйца от кокошки - полуинтензивно отглеждане";
3. "Яйца от кокошки - подово отглеждане с дълбока постеля";
4. "Яйца от кокошки - клетъчно отглеждане".
(2) Обозначенията по ал. 1 могат да се използват само за яйца, произведени в предприятия, отговарящи на изискванията по приложение № 3.
(3) При продажба в насипно състояние обозначенията по ал. 1 могат да се използват само ако всяко отделно яйце е маркирано със съответното обозначение.
(4) Големите опаковки, съдържащи яйца или дребни разфасовки, маркирани съгласно ал. 1, се маркират с някои от обозначенията по същата алинея.
(5) Изискванията по ал. 3 и 4 се отнасят и за случаите, когато се обозначава произходът на яйцата.

Чл. 37. (1) Големите опаковки трябва да са снабдени с етикет, съдържащ данните по чл. 35.  Етикетът не може да се използва повторно след отварянето на опаковката.
(2) Етикет не се изисква в случаите, когато големите опаковки са във вид на отворени кашони, при условие че данните, указани на съдържащите се в тях дребни разфасовки, остават ясни и четливи.
(3) Етикетът е бял, а обозначенията по него са напечатани в черен цвят.

Чл. 38. (1) Жълт етикет се поставя върху опаковки на яйца:
1. предназначени за предприятия, преработващи храни и неотговарящи на изискванията за клас "А", "В" или "С";
2. от клас "А" или "В", чиито качествени характеристики са влошени, но не са преокачествени в по-долен клас.
(2) На етикета по ал. 1 се обозначава с черен цвят:
1. името/фирмата, седалището и адресът на управление на производителя;
2. броят или нетното тегло на опакованите яйца;
3. надписът "Яйца за преработка" - с височина на буквите - 2 см.
(3) Жълтият етикет не може да се използва повторно.

Чл. 39. Червен етикет се използва за опаковки на яйца за промишлени цели със следните обозначения:
1. име/фирма, седалище и адрес на управление на производителя;
2. име/фирма, седалище и адрес на предприятието - получател на яйцата;
3. надпис "Яйца за промишлени цели" - с височина на буквите 2 см;
4. надпис "Неподходящо за човешка консумация" - с височина на буквите минимум 0,8 см.

Чл. 40. (1) В случаите на директна доставка от склад за яйца до търговец на дребно на яйца, предназначени за продажба в насипно състояние, не се изискват големи опаковки.
(2) Изключението по ал. 1 се прилага при спазване на следните условия:
1. складът за яйца и обектите за продажба на яйца на дребно са в един и същи ветеринарномедицински район;
2. доставеното количество за деня е по-малко от 3600 яйца за една доставка, но не повече от 360 яйца на купувач;
3. на придружаващия доставката ветеринарен сертификат са изписани следните данни:
а) адрес и ветеринарно-регистрационен номер на склада за яйца;
б) брой яйца, клас качество, тегловна категория и дата на окачествяване.

Чл. 41. (1) Надписът "Екстра качество" може да се използва на дребни разфасовки, снабдени с етикет, който е поставен по начин, позволяващ видимостта на данните върху опаковката, и който се отстранява и унищожава не по-късно от седмия ден след опаковането.
(2) Надписът по ал. 1 се изписва с бели букви с височина 1 см на червен фон.
(3) Големи опаковки, съдържащи дребни разфасовки с надпис "Екстра качество", се обозначават със следния надпис с височина на буквите 2 см: "Опаковка, съдържаща дребни разфасовки "Екстра качество".

Чл. 42. (1) Търговията с преокачествени яйца може да се извършва с опаковките, в които са се намирали преди преокачествяването в по-долен клас. При повторно опаковане всяка опаковка може да съдържа само яйцата от една партида.
(2) Етикетът на големите опаковки трябва да съдържа най-малко следните данни:
1. адрес на склада за яйца, извършил преокачествяването в по-долен клас или получил преокачествени яйца;
2. ветеринарно-регистрационен номер на склада за яйца, извършил първоначалното опаковане;
3. клас качество и тегло (маса);
4. брой на опакованите яйца;
5. надпис "дата на опаковане", следван от датата на първоначалното опаковане, а под него - надпис "преокачествени", следван от датата на преокачествяването, като се спазват изискванията по чл. 25, ал. 1;
6. допълнителна информация относно съхраняването в хладилник или за метода на консервация - за охладени и консервирани яйца от клас "В".
(3) Дребни разфасовки, съдържащи преокачествени яйца, се обозначават с данните по ал. 2.  В случаите на повторна употреба на опаковките новите данни се обозначават върху невалидните данни.  Дребните разфасовки могат да бъдат обозначени и с търговската марка на предприятието, извършило преокачествяването или получило преокачествените яйца.

Чл. 43. (1) Освен в случаите на преокачествяване опакованите яйца могат да се преопаковат в други големи опаковки или дребни разфасовки само в склад за яйца.  Всяка опаковка в този случай съдържа яйца само от една партида.
(2) В случаите по ал. 1 етикетът на големите опаковки съдържа следните обозначения:
1. адрес на склада за яйца, извършил преопаковането или получил преопакованите яйца;
2. ветеринарно-регистрационен номер на склада за яйца, извършил преопаковането на яйцата;
3. клас качество и тегло (маса);
4. брой на опакованите яйца;
5. надпис "дата на опаковане", следван от датата на първоначалното опаковане, а под нея - думата "преопаковани", следвана от датата на преопаковане, при спазване изискванията по чл. 25, ал. 1;
6. допълнителна информация относно съхраняването в хладилник или за метода на консервация - за охладени и консервирани яйца от клас "В";
7. ветеринарно-регистрационния номер на склада за яйца, извършил първоначалното опаковане.
(3) Дребните разфасовки, съдържащи преопаковани яйца, се обозначават с данните по ал. 2.  Допълнително може да се обозначи търговската марка на предприятието, което е преопаковало или е получило преопаковани яйца. Надписът "Екстра качество" може да не се използва.

Чл. 44. (1) В случаите на преокачествяване и преопаковане, когато се използват първоначалните опаковки, последните се считат за повторно използвани и се прилага чл. 33, ал. 2.
(2) Данните върху етикета, поставен на големи опаковки, които са били използвани повторно съгласно чл. 33, ал. 2, трябва да са изцяло закрити чрез нов етикет или заличени по друг начин.
(3) На големите опаковки могат да се обозначават данните, съдържащи се на поставения на тях етикет. Допълнително може да се обозначи търговската марка на предприятието, което е преопаковало или е получило преопаковани яйца.

Раздел VI. Водене на дневници

Чл. 45. (1) Ръководителят на склада за яйца или упълномощено от него лице води дневник с идентификационни данни (име, адрес) за доставчика на яйца (производител или изкупвач) и датата на доставка.
(2) В дневниците по ал. 1 се вписват и следните данни:
1. за всеки производител поотделно: дневното количество доставени яйца и това на доставените и предназначени за маркиране с датата на снасяне яйца или вече маркирани с датата на снасяне в производственото предприятие;
2. броя и/или теглото на продадените яйца - според тегловната категория и за всеки купувач поотделно, вкл. името и адреса на купувача, и партиден номер на дребните разфасовки, а в случаите на продажба на яйца в насипно състояние - номерата на големите опаковки, в които те се съдържат; номерата трябва да са в непрекъсната последователност.
(3) В случаите на доставка на яйца, произведени в предприятието, в което се намира складът за яйца, се прилагат ал. 2 и чл. 46, ал. 2, т. 1 и 2.

Чл. 46.  (1) В случаите на маркиране на датата на снасяне върху яйцата или опаковките лицата по чл. 45, ал. 1 водят отделни дневници с данни (име и адрес) за производителя на яйца, предназначени за маркиране с датата на снасяне.
(2) Производителите на яйца, предназначени за маркиране с датата на снасяне, водят дневници със следните данни:
1. дата на пронасяне, възраст на пронасяне, брой на кокошките носачки в производствения обект;
2. дневно производство на яйца за всеки производствен обект;
3. брой или тегло на доставените яйца, които са предназначени за маркиране с датата на снасяне или които вече са били маркирани в производствения обект - за всеки купувач поотделно, като за последния се вписват името, адресът и ветеринарно-регистрационният номер на склада за яйца.

Чл. 47. (1) В случаите на маркиране на обозначенията по чл. 36 в складовете за яйца се водят отделни дневници за всеки начин на отглеждане поотделно с данни (име и адрес) за производителя.
(2) В дневниците по ал. 1 се вписват и следните данни:
1. клас качество и тегло - за всеки ден;
2. име и адрес на купувача;
3. брой опаковки;
4. брой и/или тегло на предадените яйца - според тегловата категория;
5. дата на доставка.
(3) Производителите на яйца, които се маркират с обозначенията по чл. 36, водят дневници, в които вписват датата на пронасяне, възрастта на пронасяне, броят кокошки носачки според типа на отглеждане, както и броят на дневно произведените и доставените яйца, датата на предаване (продажба) и името на купувача.

Чл. 48. (1) В случаите на обозначаване на произхода на яйцата в складовете за яйца се води отделен дневник за доставките, в който се вписват според произхода: име и адрес на производителя, брой или тегло на яйцата и датата на доставка.
(2) В дневника по ал. 1 се вписват и следните данни:
1. клас качество и тегло и дневните продажби на дребни разфасовки и яйца, маркирани с обозначения относно произход;
2. име и адрес на купувача;
3. брой на опаковките и брой или тегло на продадените яйца;
4. дата на доставка;
5. налично количество яйца за седмица.
(3) Производителите на яйца, предназначени за маркиране с обозначения относно произхода, водят дневник, в който вписват броя и възрастта на кокошките носачки, броя на произведените и доставените яйца, дата на предаване и име на купувача.

Раздел VII. Особени правила за предлагането на яйца на пазара

Особени правила за предлагането на яйца на пазара
Чл. 49. При продажба на дребно яйцата се предлагат на купувача отделно според качеството и теглото си, както и според метода на охлаждане или консервация.
Чл. 50. В случаите на продажба на яйца в насипно състояние на черупката освен задължителните обозначения според класа се маркират датата на окачествяването и ветеринарно-регистрационният номер на склада за яйца, който е окачествил яйцата.

Раздел VIII. Условия за внос

Чл. 51. (1) Вносът на яйца се допуска:
1. при спазване изискванията на чл. 44 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2. при условие че се доставят в опаковки със следните ясни и четливи обозначения:
а) страната на произход;
б) фирмата на опаковащото предприятие в страната износител;
в) клас качество и тегловна категория;
г) за големи опаковки - тегло на опакованите яйца в килограми и брой, а за дребни разфасовки - брой на яйцата;
д) дата на снасяне;
е) за големи опаковки - име и адрес на износителя;
3. при спазване изискванията на чл. 6, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 33 и 41.
(2) В случаите на продажба на яйца в насипно състояние на черупката трябва да са маркирани страната на произход и датата на снасянето.

Чл. 52. Изискванията по чл. 51 не се прилагат при внос на не повече от 60 яйца, предназначени за собствена консумация.

Раздел IX. Инспекции и контрол

Чл. 53. Националната ветеринарномедицинска служба контролира съхранението, транспортирането, окачествяването, маркировката, опаковката на яйцата във връзка с предлагането им на пазара.

Чл. 54. Националната ветеринарномедицинска служба издава на складовете за яйца разрешително за дейност по чл. 57, т. 8 ЗВМД.

Чл. 55. За издаване на разрешително заинтересуваните лица подават заявление до директора на РВМС по реда на чл. 92 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр.  55 от 2000 г.).

Чл. 56. (1) Помещенията на складовете за яйца се поддържат чисти и проветрени и отговарят на следните изисквания:
1. разполагат с достатъчно пространство с оглед спецификата на дейността;
2. изградени са и са оборудвани по начин, позволяващ подходяща вентилация, осветление, почистване и дезинфекция, както и по начин, позволяващ предпазването на яйцата от високи амплитуди на външната температура;
3. предназначени са за манипулация и съхранение на яйца;  част от помещенията могат да бъдат използвани за съхранение на други продукти при условие, че последните не придават страничен мирис на яйцата, след съгласуване с органите на Държавния ветеринарно-санитарен контрол.
(2) Техническото оборудване на складовете за яйца се поддържа в изправно състояние и включва:
1. подходящи осветителни тела, позволяващи индивидуалната инспекция на яйцата;
2. уреди за измерване височината на въздушната камера;
3. машина за окачествяване на яйцата според теглото (масата);
4. теглилка;
5. приспособление за маркировка на яйцата.

Чл. 57. Районната ветеринарномедицинска служба съставя и поддържа регистър на складовете за яйца по реда на чл. 93 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност, като всеки склад за яйца има свой ветеринарно-регистрационен номер.

Чл. 58. (1) Контролът по чл. 53 се осъществява чрез извършване на проверки.
(2) Проверките се извършват от държавни ветеринарни лекари при спазване на следния ред:
1. ако яйцата са в големи опаковки, без да съдържат дребни разфасовки, се извършва проверка на посочените в табл. 1 от приложение № 4 минимални количества яйца;
2. ако яйцата са опаковани в дребни разфасовки, независимо дали се намират в големи опаковки, се извършва проверка на посочените в табл. 2 от приложение № 4 минимални количества разфасовки и яйца;
3. при партиди, съдържащи не повече от 18 000 яйца, се извършва проверка на не по-малко от 20 на сто от големите опаковки;
4. при партиди, съдържащи повече от 18 000 яйца, се извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от големите опаковки, но не по-малко от 10 големи опаковки;
5. в случаите на яйца в насипно състояние, които се предлагат за продажба на дребно - до 180 яйца се проверяват 100 на сто, а над тази бройка - 15 на сто, но не по-малко от 180 яйца.

Чл. 59. (1) След проверката и при необходимост - след привеждане на партидата в съответствие с изискванията по тази наредба, държавният ветеринарен лекар поставя върху опаковката контролен стикер със следните обозначения:
1. "Проверено на (дата)....... в (склад за яйца)";
2. име и подпис на проверяващия лекар.
(2) Контролният стикер е бял с червен надпис.  Ако преди проверката опаковката е била затворена, последната се затваря с контролния стикер, който при необходимост се поставя върху етикета.
(3) При проверка на дребни разфасовки с обозначението "Екстра качество" контролният стикер трябва да съдържа обозначенията по ал. 1 и думите "Екстра качество", написани с букви курсив с височина 1 см.

Чл. 60. (1) При проверка на партида с яйца от клас "А" се допускат следните отклонения:
1. при експедиция от склада за яйца:
а) 5 на сто яйца с отклонения в качеството, между които най-много:
аа) 2 на сто видимо счупени или пукнати яйца;
аб) 1 на сто яйца с видими петна от кръв;
б) при проверка на яйца "екстра качество" не се допускат отклонения относно височината на въздушната камера;
2. при търговията с яйца - 7 на сто яйца с отклонения в качеството, между които най-много:
а) 4 на сто видимо счупени или пукнати яйца;
б) 1 на сто яйца с видими петна от кръв.
(2) При проверка на партида с яйца от клас "В" се допуска отклонение в качеството при 7 на сто от яйцата.
(3) Когато проверените партиди съдържат по-малко от 180 яйца, отклоненията по ал. 1 и 2 се удвояват.
(4) При проверка на партида с яйца от клас "А" се допускат отклонения относно единичното тегло на яйцето. Всяка партида не трябва да съдържа повече от 12 на сто яйца от намиращите се непосредствено над или под тегловните категории, но не повече от 6 на сто от намиращата се непосредствено по-долу тегловна категория.
(5) Ако проверената партида по ал. 4 съдържа по-малко от 180 яйца, отклоненията се удвояват.

Допълнителна разпоредба

§ 1.  По смисъла на тази наредба:
1. "Яйца" са кокошите яйца с черупка, предназначени за директна човешка консумация или за преработка в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, с изключение на счупени яйца, яйца от инкубатор и топлинно обработени яйца.
2. "Яйца за промишлени цели" са кокошите яйца с черупка, различни от тези по т. 1, включително счупени яйца и яйца от инкубатор, с изключение на топлинно обработени.
3. "Яйца за люпене" са яйцата, предназначени за производство на пилета.
4. "Счупени яйца" са яйцата със счупвания на черупката и разкъсване на подчерупковата ципа, в резултат на които се разкрива съдържанието на яйцето
5. "Пукнати яйца" са яйцата с наранена черупка, но с незасегната подчерупкова ципа.
6. "Склад за яйца" е обектът за съхранение, окачествяване, маркиране, опаковане и търговия с яйца, включително помещения в регистриран производствен обект, отговарящи на изискванията за складове за яйца, получили разрешение за дейност по чл. 57, т. 8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
7. "Партида" са яйцата от склад за яйца, намиращи се в опаковка или в насипно състояние, с маркирана една и съща дата на опаковане или дата на окачествяване, от едно и също качество и теглова категория.
8. "Големи опаковки" са опаковките, отворените кутии или кашоните, съдържащи повече от 36 яйца, в това число и опаковки от овоцелови табла, подредени на етажи върху картонени плоскости и върху европалети с обвивка от термосвиваемо фолио.
9. "Дребни разфасовки" са опаковките или другите обвивки, съдържащи не повече от 36 яйца.
10. "Яйца в насипно състояние" са яйцата, които се продават в опаковки, които не отговарят на изискванията за големи опаковки и дребни разфасовки.
11. "Изкупвач" е лицето, което доставя за окачествяване изкупени от производителя яйца в склад за яйца, в стоково тържище по чл. 5, т. 2 или за преработка - в преработвателно предприятие.
12. "Дребен производител" е лицето, което произвежда и предлага на пазара до 100 яйца дневно.
13. "Регистрационен номер на производствения обект" е номерът, получен при регистрация на обекта съгласно чл. 16 от Закона за животновъдството.
14. "Преработвателно предприятие" е промишленото предприятие, което включва преработка на яйца в производствената си технология.
15. "Стоково тържище" е тържището, получило разрешение при условията и по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. (1) В срок 18 месеца от влизане на наредбата в сила съществуващите складове за яйца привеждат дейността си в съответствие с изискванията, посочени в нея.
(2) До изтичането на срока по ал. 1 производителите на яйца окачествяват яйцата в производствения обект при условие, че не разполагат със собствен склад за яйца и няма склад за яйца на територията на съответната област.

§ 3. Тази наредба се издава на основание § 5 от заключителните разпоредби на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 4. Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на генералния директор на НВМС.

        Приложение № 3 към чл. 36

Минимални изисквания, на които трябва да отговарят предприятията, произвеждащи яйца, които се маркират с обозначенията по чл. 36

1. Яйца в дребни разфасовки, обозначени с надписа "Яйца от кокошки -свободно отглеждане на открито", се произвеждат в предприятия, отговарящи на следните изисквания:
а) през деня кокошките се отглеждат в открито пространство;
б) пространството, в което се отглеждат кокошките, е покрито срастителност;
в) максималната гъстота на отглеждане е една кокошка на 10 кв. м;
г) вътрешното оборудване на обекта отговаря на изискванията по т. 3или 4.
2. Яйца в дребни разфасовки , обозначени с надписа "Яйца от кокошки -полуинтензивно отглеждане", се произвеждат в предприятия, отговарящи на следните изисквания:
а) през деня кокошките се отглеждат в открито пространство;
б) пространството, в което се отглеждат кокошките, е покрито с растителност;
в) максималната гъстота на отглеждане е една кокошка на 2,5 кв. м;
г) вътрешното оборудване на обекта отговаря на изискванията по т. 3или 4.
3. Яйца в дребни разфасовки , обозначени с надписа "Яйца от кокошки -подово отглеждане с дълбока постеля", се произвеждат в предприятия, отговарящи на следните изисквания:
a) максималната гъстота на отглеждане е не повече от 7 кокошки на кв. мот подовото пространство;
б) най-малко една трета от подовото пространство е покрито със слама,дървени стърготини, пясък или торф;
в) достатъчно голяма част от подовото пространство се използва засъбиране на птичите екскременти.
4. Яйца в дребни разфасовки, обозначени с надписа "Яйца от кокошки -клетъчно отглеждане", се произвеждат в предприятия, отговарящи на следните изисквания:
a) максималната гъстота на отглеждане е не повече от 25 кокошки на кв. мот подовото пространство;
б) вътрешното оборудване на обекта включва летви за кацане с дължина,която е достатъчна за осигуряване на минимално разстояние 15 см между всяка кокошка. 

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3