Закон за защита на животните - Словения

I. Общи разпоредби

Чл. 1.  Този Закон определя отговорността на обществото за защитата на животни, т.е. защита на техния живот, здраве и благосъстояние; той предвижда принципите на добра практика при отглеждане на животните; определя практиките, които се считат за жестокост към животните, и видовете третиране или процедури за животните които са забранени; той определя условията, които трябва да се осигурят при отглеждането на животни, транспорт, извършването на някои процедури и експерименти с животни, по време на клане или убиване на животните; законът регламентира процедурата, правата и задълженията в случаите на изоставени животни; определя условията за дружествата, които работят по защита на животните в интерес на обществото; определя наградите и благодарностите в областта на защита на животните; регламентира контрола по прилагането на този Закон и криминалните санкции в случай на нарушаване на разпоредбите на този Закон.

Този Закон се прилага за всички животни, които предразполагат към усещания отговарящи на външните влияния/стимули, и на развита нервна система да чувстват болезнените външни въздействия.

Този Закон последователно се прилага за гръбначни животни, и за други животни във връзка с нивото на тяхната чувствителност, в съответствие със създадения опит и научни познания.

Чл. 2.  Защита на животните съгласно този Закон е задължението на всички юридически и физически лица, които имат някаква връзка с животни, и по-специално на гледачите на животни; на местните общности и на Държавата; на ветеринарната дейност, животновъдството, науката и изследването, и на педагогичните учреждения; на лова, синологични /cynological/ и други организации които обединяват животновъди; на дружествата, които са срещу страданието на животните и други асоциации, които са създадени за изпълнение и прилагане на декларацията за правата и защитата на животните.

Чл. 3.  Никой не може да причинява страдание, болест или смърт на животно без истинска причина.

Чл. 4.  За жестокост към животните се счита:
- всяко третиране или липсата на третиране, което е планирано предварително и което причинява трайно увреждане на животно или продължително или повтарящо се страдание на животното, или което засяга неговото здраве;
- убиване на животното, което може да се избегне или неподходящо убиване.

Чл. 5.  Термините използвани в този Закон имат следното значение:
1. Гледач на животно е човекът, който притежава или се грижи за животно и  който е отговорен за подходящото отглеждане, третиране, грижа и транспорт на животното, и притежател на средствата за отглеждането, търговията, транспорта, клането, грижата и мероприятията включващи животни. Гледачът на животно е отговорен за работата и третирането чрез снабдители на животни, или за животните, които са под негова грижа.
2. Селскостопански животни включва копитни животни, двукопитни, домашни птици, зайци и животни с козина, които са отглеждани за производство на храна, вълна, кожи с косми и кожи без косми, или за други икономически цели.
3. Експериментални животни по този Закон означава всяко живо нечовешко гръбначно, включително свободно живеещи ларвени форми и/или репродуктивни ларвени форми, но с изключение на зародишни или ембрионални форми.
4. Домашни животни (домашни любимци) включват кучета, домашни котки, декоративни птици, дребни гризачи, аквариумни и други животни, които се отглеждат от хора с цел приятелство, защита или за оказване на помощ.
5. Свободно живеещи животни са животните, които не са били създадени чрез изкуствен подбор или био технически процедури в наследствена основа, и които могат да живеят свободно в природата, независимо от човека.
6. Опасни животни са животните, които застрашават околностите поради тяхното неконтролируемо поведение по отношение на човека.
7. Етологични стандарти са системите на отглеждане, които са разрешени и които взимат под внимание специфичните нужди на всеки животински вид, с цел да позволи благосъстоянието на животните.
8. Смущения в поведението/поведение на безредие е форма на поведение, която в своята повторяемост или начин на действие е в отклонение от поведението на членовете на същия животински вид, при условията които нормално биха позволили на животните напълно да развият поведение, което е специфично за вида.
9. Технопатии /technopathies/ включва телесно увреждане или патологични промени, причинени директно или индиректно от неправилното отглеждане, оборудването или системата за отглеждане.
10. Страданието на животните включва болката, страх/безпокойство, наранявания, осакатяване, израждане, отбиване или разболяване и прекалено и излишно нещастие, което може да е причинено от човек.
11. Експерименти с животни са процедурите върху живи животни за научни и изследователски или образователни цели, които могат да причинят страдание, трайно увреждане или смърт на животното.
12. Транспорт на животни е всяко товарене и изпращане на животни посредством средства за транспорт, и разтоварването на животни. Този термин не се прилага за транспорта на отделни животни, съпровождани от придружител, нито за транспорта на домашни животни съпроводени от техните гледачи или придружители.
13. Средствата за транспорт включват средствата по шосе, влак, воден и въздушен транспорт използван за товарене, транспортиране и разтоварване на животни, и клетките, контейнери и други подобни, предназначени за транспорта на животни посредством шосе, влак, воден и въздушен транспорт.
14. Придружител на животно е човекът, който придружава животните по време на транспорт и ги наблюдава, храни и пои и, когато е подходящо, ги дои и им помага при раждане на малките.
15. Клане на животни е методът на убиване на животните за човешка консумация. Ритуално клане на животно /клане на животно с ритуална цел/ е клането на животно по време на религиозна церемония извършвано от оторизирано лице от религиозна общност.
16. Зашеметяване на животно е всяка разрешена процедура, която довежда до състояние на безсъзнание, което продължава до смъртта на животното, като по този начин се предотвратява избягването на страдание на животното.
17. Убиване на животно е процедура на отнемане живота на животното. Позволено убиване е процедура на прилагане на анестезия чрез вещества, които причиняват безболезнено изгубване на съзнание и последваща смърт, или чрез метод причиняващ бързо загубване на съзнание и последваща смърт без страдание.
18. Изоставени животни са домашните животни, които са били намерени, подарени или изгонени.
19. Приют за животни е средство, което предлага помощ, подържане и настаняване на изоставени животни.
20. Ветеринарни организации са организациите, определени във ветеринарните регламенти.
21. Несъвместими животни при настаняване са онези животни, които могат да си причинят бременност, нараняване или смърт едно на друго.

Чл. 6.  Процедурата на даване на установеното разрешение за дейностите по отглеждане, транспорт и търговия с животни, и дейностите по организиране на изложби, състезания и други обществени прояви включващи животни, изисква сътрудничеството на административния орган, компетентен за ветеринарната област, и за дейностите по отглеждане на селскостопански животни, министерството компетентно за животновъдството и за отглеждането на свободно живеещи животни, министерството компетентно за защита на природата, с цел да се провери дали средствата за отглеждане, избраното оборудване, технологията и наетия персонал отговарят на установените условия.

Една дейност не се счита за дейност по предходния параграф на този член, когато:

 • включва любителско отглеждане на декоративни птици, аквариумни риби, декоративни домашни птици и дребни гризачи;

  включва подържането на отделни безсилни или наранени животни до момента, в който те са способни да се върнат към тяхното естествено място за обитаване;

  • включва любителско отглеждане или притежание на отделен домашен вид максимум до 5 броя; без да нарушава тази разпоредба, разрешение може да бъде дадено за отглеждане на примати, неопитомени животни, други свободно живеещи или опасни животни и животни, които отделят отрови;
  • е установена от други регламенти.


  Дейността по алинея 1 на този член може да започне когато е дадено разрешение за осъществяването на съответната дейност.

  II. Защита на животните

  1. Отглеждане на животни

  Чл. 7.  Гледачът на животни трябва да осигури:

  • отглеждането, храната, водата и подържане по начин, който, от гледна точка на вида, порода, възраст, степен на развитие, адаптиране и одомошаване, e пропорционален на физиологическите и етологични нужди на животното в съответствие с установения опит и научни познания;
  • свободата на движение според животното, предвид на вида, родословието, възрастта, степента на развитие, адаптиране и одомошаване, което предотвратява страданието на животното;
  • достатъчно пространство, когато животното е вързано или заградено, предвид на физиологичните и етологичи нужди на животното в съответствие с установения опит и научни познания;
  • осветлението, отоплението, влажността, циркулация на въздуха, концентрацията на газове, хигиена и сила на шума в помещението за настаняване на животното според вида животно, степента на развитие, адаптиране и одомошаване, физиологични и етологични нужди и установените хигиенни условия;
  • отделно отглеждане на несъвместими животни.

  Гледачът на животни трябва да избягва грешки при отглеждането, които могат да причинят технопатия /technopaty/ и разстройства в поведението.

  Предварително планираното писмено отказване от право по параграф 1 и 2 на този член, което води след себе си до последствия по член 4 на този Закон, се счита за жестокост към животните.

  Чл. 8.  Животни, които са болни, наранени или изтощени трябва незабавно да получат подходящата грижа.
  Животни, които са болни, наранени или изтощени трябва да получат подходящото и отделено помещение.
  Гледачите на селскостопански или домашни животни трябва редовно да проверяват животните, най-малко веднъж дневно.

  Чл. 9.  Гледачът на животни трябва да осигури техническото оборудване при отглеждането да бъде проверявано най-малко веднъж дневно и да гарантира, че възможните дефекти са поправени възможно най-бързо. Когато това не се прилага, здравето и благосъстоянието на животните може да бъде защитено чрез прилагането на алтернативни методи на хранене и поене, и подържане на хигиената.

  В случай на задължителна вентилация на помещенията, където са настанени животните, трябва да има резервна система за предпазване здравето и благосъстоянието на животните докато се поправи нередността в основната система, както и алармена система която предупреждава отговорника на склада за нередност във вентилационната система. Алармената система трябва да бъде редовно подържана и проверява по установения начин.

  Чл. 10.  Забранено е да се продават или да се даряват домашни животни на лица под 16 годишна възраст, без съгласието на техните родители или настойници.

  Чл. 11.  Гледачът на домашни животни трябва, посредством осигуряване изолация, предпазване от забременяване, стерилност или кастрация на животните, да избягва раждането на нежелани животни.

  Гледачът на животни трябва, посредством подходящото възпитание и обучение или чрез други мерки, да гарантира, че животното не застрашава обкръжаващата го среда.

  Чл. 12.  Гледачите на животни и превозвачите на животни трябва да осигурят физическа закрила на опасните животни.

  Ветеринарната организация трябва да води регистър на кучета, които са причинили сериозни наранявания на хората или на животни, и които често са били агресивни (тук наричани като: опасно куче).

  Отглеждането, възпитанието, обучението и закрилата на опасни кучета трябва да бъде в съответствие с установените условия.

  Опасно куче може да не бъде доверено на лицата, които нямат подходящо синологично (cynological) обучение, нито на лица под 16 години.

  Чл. 13.  На кучетата-водачи на слепци и на кучетата-помощници на инвалиди не е необходимо да се слагат намордници на обществени места и в средствата за обществен транспорт.

  Чл. 14.  Гледачите на животни могат да приютят животните в хотел, където животните се настаняват и държат на разноските на гледача на животното.

  Собственикът на хотел за животни може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което отговаря на установените условия.

  Административният орган, който е компетентен за ветеринарната област, установява посредством административна процедура, дали установените условия за започване дейността на хотел, са постигнати.

  Собственикът на хотел поема отговорността на гледача за времето на настаняване и държане на животното по алинея 1 на този член.

  Чл. 15. Забранено е:

  • да се убожда животното, да се стискат или извиват частите на тялото на животното, да се окачва/провесва животното с изключение на професионалните цели, да се блъска животното, да се потапя във вода или да се задушава по друг начин, да се хвърля животното, да се рита или преднамерено да се изхвърля от транспортно средство, или да се малтретира животното сексуално;
  • животното да се излага на огън, горещина, разяждащи или отровни вещества и други физични или химични въздействия в противоречие с този Закон;
  • насилствено да се хранят животните, освен за здравни или за научни и изследователски цели, да се скубят перата на живи пернати животни, да се откъсва рибата от въдиците, или да се извършват подобни действия в противоречие с разпоредбите на този Закон;
  • да се стрелят животните независимо от вида на средството или огнестрелното оръжие, освен за целта на убиване в съответствие с правилата за лов или зашеметяването, или анестезия на опасни и други животни с цел да се предпазят и закрилят хора и животни;
  • да се удрят животните с фишеци или други пиротехнични средства, да се удрят животните с камъни или други предмети, да се поставят примамки с изключение на примамките, които убиват животното моментално и са предназначени за убиването на икономически вредни гризачи, да се поставят примки и капани с изключение на средства за хващане в капан, които не нараняват животните;
  • да се организират боеве на животни, да се използват животни за бой, да се стимулират и обучават животни за бой с други животни;
  • да се използват живи животни за храна, примамване, ловни проби или обучение за заравяне; само по изключение, използването на живи животни за храна е разрешено когато условията са близки до тези в естествената среда;
  • пренатоварването на животните, използването на недоразвити животни (не напълно пораснали или сексуално недоразвити животни), намесата в необходимата почивка на животното, използването на болни, наранени, повредени или уплашени животни или използването на тяхната физическа сила, изтощаването им с тичане покрай средство за транспорт или стимулирането им със стимуланти (допинг);
  • да се отглежда, възпитава и обучава животното по начина и със средствата, които причиняват болка на животното или по всеки друг начин, който може да бъде пагубен за неговото здраве;
  • да се преследват животните, които живеят в естествената или градска среда, да се преследват животните на хайки (гонка), чрез сплашване или чрез ненужна гонка от техните убежища или гнезда; това не се прилага за гонката на дивеч за лов, преследване или насилствено каране на животни когато се извършва в съответствие с правилата за лов или в изпълнение на ветеринарните мерки;
  • да се ловят диви животни в края на сезона, да се ловят основните женски животни по време на раждане и кърмене на малките, и да се въздържа от неоправдано преследване на простреляни и наранени животни;
  • преднамерено изоставяне на животно постоянно или временно;
  • да се храни животното с вещество, което причинява страдание, вреда или смърт на животното;
  • свободно да се оставя свободно живеещо животно, което е било отглеждано с помощта на човек, в природата в случай, че предварително то не е било подготвено за оцеляване в естествената околна среда;
  • да се извършва лов на диви животни с цел подплашване в противоречие с правилата за лов и риболов;
  • да се държат свободно живеещи животни в нерегистрирани зоопаркове;
  • да се отглеждат гръбначни животни, които самите те или тяхното потомство показва наследствени недостатъци, които причиняват страданието на животното; тази забрана не се прилага при отглеждането на мутантите на експериментални животни, които са изисквани за извършването на някои експерименти с животни, като се осигури, че такова отглеждане е било регистрирано, че е назначено лице отговорно за експеримента, че експеримента е наблюдаван и одобрен от административния орган, компетентен за ветеринарната област, в съответствие с този Закон.


  Предварително планираното третиране по параграф 1 на този член, което води след себе си последствия по Член 4 от този Закон се отчита като жестокост към животни

  2. Транспорт на животни

  Чл. 16.  Животните трябва да се товарят, транспортират, натоварват отново и разтоварват така, че да се предотврати страдание и смърт на животните преди, по време и след транспорт.

  Спирките, пристанищата, обществените летища и граничните пътища трябва да отговарят на установените условия за товаренето, разтоварване и повторно товарене на пратките с животни.

  Товаренето, повторното натоварване, разтоварването и транспорта на животни, процедурата във връзка с вътрешния транспорт на животните, при внос, износ и транзит на животни, преди, по време и след транспорта, трябва да протичат в съответствие с установените условия.

  Средствата за транспорт използвани за превоз на животни трябва да бъдат идентифицирани посредством установен символ, който показва наличието на живи животни. Клетките, контейнерите, т.н., за превоза на животни трябва да бъде означен със символ, показващ наличието на живи животни, и със знак, показващ положението на животните. Транспортните средства за превоза на диви животни, опасни и свободно-живеещи животни, трябва да бъдат идентифицирани посредством предупредителен знак означаващ наличието на такива животни.

  Международният транспорт на животни предназначени за клане е забранен, освен ако по време на транспорт е било предвидено установеното поене и хранене на животните.

  Чл. 17.  Неподходящ транспорт на животни е забранен, както следва:

  • Транспорта на животни, за които не се счита, че са подходящи за транспорт (животни в установения период преди и след раждане, болни или наранени животни и новородени животни, при които пъпът не е напълно зараснал); тази разпоредба не се прилага при болни и наранени животни и животни, които са били транспортирани с цел третиране като се осигури, че транспортът е бил одобрен от компетентния ветеринарен служител, или за целите на научно изследване, като се осигури, че транспортът е бил одобрен от компетентния ветеринарен служител или експерт по защита на животните съгласно параграф 1 от Член 23 на този Закон;
  • транспорта на животни в открити камиони, в открити части на плавателните съдове или самолети /летателни апарати/, в случай, че животните не са били защитени срещу атмосферните влияния и различни климатични условия;
  • транспорта на животни през лятото или летния сезон, в затворени транспортни средства, контейнери, клетки, т.н. в случай, че по време на транспорт не е гарантирана подходяща вентилация;
  • транспорта на животни, които са чувствителни на температурни промени, в случай, че по време на транспорт не е гарантирана подходящата температура;
  • транспорта на животни, които са били натоварени така, че установената минимална повърхност, височина и възможност за поене и хранене на животните не са били осигурени, в случай че те се транспортират до отдалечени разстояние;
  • когато настаняването на животните в транспортните средства е такова, че животните могат да се наранят или да изпаднат от транспортните средства;
  • когато в установените случаи животните не са придружавани от гледач (или придружител);
  • когато по време на транспорт не е подсигурено подходящото поене и хранене на животните в установените интервали и метод, или когато не са били осигурени първа помощ и ветеринарна грижа на болни и наранени животни;
  • транспорта на водни животни в случай, че не са осигурени достатъчно количество вода с подходящата температура и съдържание на кислород;
  • транспорт на пчелни кошери с пчелни семейства в случай, че не е осигурена подходящата вентилация;
  • когато стоки, вредни за здравето на животните се транспортират в същото превозно средство, както е за животните;
  • изпращането на животни по поща; тази разпоредба не се прилага за пчели.

  Предварително планираното третиране по параграф 1 на този член, което води след себе си последствия по Член 4 от този Закон се отчита като жестокост към животни

  3. Животни, които са болни и наранени и извършването на процедури с животните

  Чл. 18.  Гледачът на животни трябва навреме да потърси ветеринарна помощ и грижа за животни, които са болни или наранени, ветеринарна помощ при раждане, където е необходимо, и всички подходящи грижи за животните, които са болни, наранени или изтощени.

  Анестезия е задължителна за целите на болезнени процедури при гръбначни животни. В случаите, когато местна анестезия на животното не гарантира предотвратяването на болка, се изисква обща анестезия на животното.

  Не се изисква анестезия когато е установено или от ветеринарна гледна точка в отделните случаи не е приложимо или необходимо. Като правило не е нужно едно животно да бъде обект на анестезия в случай, че не се изисква за подобни процедури върху човешки същества.

  Чл. 19.  Забранено е и се счита за жестокост към животните, да се ампутират напълно или частично части от тялото на животното, или да се отстранят или унищожат напълно или частично органите и тъканите на гръбначни животни, в случай че е обмислено предварително, освен ако:

  • по ветеринарно мнение, процедурата се изисква за откриването на болест и с цел да се запази живота и да се възстанови здравето на въпросното животно;
  • процедурата е предназначена за научни и изследователски цели в съответствие с регламентите;
  • стерилизацията или кастрацията се изисква с цел да се ограничи размножаването на животни;
  • отстраняването на органи или тъкани напълно или частично се изисква за целта на трансплантация, за обработване на клетката и органите или за изследване на изолирани органи, тъкани или клетки;
  • процедурата се изисква за селскостопанско животно с цел да се предотврати значително нараняване или заболяване в обекта за отглеждане.

  Следните процедури са забранени:

  • отстраняването на ноктите на котки, отстраняването на гласните струни на животните, и подковаване на копитни животни с вредни подкови;
  • подкастряне на човките на домашни птици, освен ако това не се извършва за да се предотврати значителна щета и заболяване при отглеждането;
  • ампутиране или кастриране с помощта на еластична халка;
  • подрязване ушите на животните, освен ако процедурата не е в полза на животното;
  • подрязване опашките на кучета, с изключение на малките кучета от родословието, на възраст по-малко то 5 дни и когато опашката е подрязана в съответствие със стандартите за родословие и синология (cynological), и на кучета, когато процедурата е в полза на животното; споменатите по-горе процедури могат да се извършват само от ветеринар.

  4. Експерименти с животни

  Чл. 20.  Експерименти с животни могат да се извършват само от организации, регистрирани за извършването на експерименти с животни и съответно разрешени от административния орган, който е компетентен във ветеринарната област.

  Експерименти с гръбначни животни могат да се извършват само когато се очаква, че страданието на животното ще се приеме етично в светлината на очакваните резултати.
  Експерименти с гръбначни животни могат да се извършват в рамките на по-дълъг период от време само когато се очаква, че резултатите ще бъдат изключително важни за хора или животни, или за разрешаването на научни проблеми.

  Разрешението за експеримент се дава само когато експериментът се изисква спешно, и когато:

  • експериментът е спешен за медицински, ветеринарномедицински или, изобщо, за научни и изследователски цели и когато се очаква,че резултатите ще донесат нови важни познания, или че страданието на животните се приема като етично в светлината на очакваните резултати;
  • е предназначен за фундаментално проучване;
  • целите на експериментите не могат да бъдат постигнати с други методи и процедури;
  • експериментът е извършен с възможно най-малък брой животни с възможно най-малката вероятност за невро-физиологична чувствителност, и в съответствие с метода, който причинява най-малкото страдание, болка и трайно увреждане;
  • животното е подложено на анестезия преди започването на експеримента, освен ако болката вследствие на експеримента е по-малко интензивна в сравнение с болката причинена от анестезия, или когато анестезията би могла да бъде в противоречие с целта на експеримента;
  • в случай, че страданието не може да бъде избегнато, при завършване на експеримента животното се третира или убива по подходящ начин;
  • персоналът, който води и извършва експеримента, и който се грижи и подържа животните, помещенията за настаняването или отглеждането и подържането на животни, и инсталациите и инструментите, отговарят на утвърдени условия;
  • животните във връзка с които е установено по този начин, произхождат от организиран и регистриран за отглеждане обект за отглеждане на експериментални животни; административният орган компетентен по ветеринарната област, в изключителни случаи, когато експериментът се изисква спешно за запазване на животинския вид и когато животното е единственото подходящо за експеримента, или когато не може да бъде отглеждано, може да даде разрешение за експеримента дори ако животното не произхожда от организиран и регистриран за отглеждане обект.


  Разрешение може да не бъде дадено по отношение на експериментите с етично не приемливи цели, като например за изпробването на средства за водене на война, козметични препарати, тютюневи или алкохолни продукти, или за експерименти където се използват вещества за парализиране на мускулите и които се извършват без прилагането на анестезия.

  Разрешение се дава отделно за всеки един експеримент или поредица от експерименти, и за всяко едно лице отговорно за експеримента и лице (лица) извършващо(и) експеримента, за ограничен период от време. Разрешението не се дава – отменя се, в случай че е установено не спазване на установените условия.

  Разрешение за експеримент не е задължително когато:

  • експериментът е определен в законодателен акт;
  • експериментът е заповядан от съда или от компетентния инспектор на базата на законодателен акт;
  • трябва да се извърши ваксинацията и диагностичните проучвания, вземането на кръв или друг материал с цел да се установи нараняване или заболяване.


  Министърът, който е компетентен в областта на ветеринарните въпроси (тук наричан: Министърът), действайки заедно с Министъра компетентен за науката и технологията, Министърът компетентен за образованието и спорта и Министърът компетентен за околната среда и териториалното устройство, създават Комисия по етика, която, при поискване от административния орган компетентен във ветеринарната област, предоставя своето становище на съответния орган относно даването на разрешение за всеки отделен експеримент с животни.

  Предварително планираното извършване на експерименти с животни, в нарушение на този Закон, се счита за жестокост към животните.

  Чл. 21.  Процедурите за образователни цели които причиняват страдание и увреждане на животните, и процедури причиняващи смъртта на животни, са забранени.

  Само по изключение, административният орган компетентен във ветеринарната област, може да разреши такива процедури, когато те са извършвани във висшето образование или научни и изследователски учреждения и когато се изискват спешно в редовното образование на медицински лекари, ветеринарни лекари, биолози, фармацевти и експерти по зоотехника, като се предвиди, че целта не може да бъде постигната посредством други учебни средства (филми, изображения, модели, занимания, т.н.). Разрешение се дава чрез административна процедура.

  Чл. 22.  Организацията, където се извършват експерименти с гръбначни животни, трябва да назначи експерт по защитата на животни, който има нужната експертност и е отговорен за извършването на експерименти в съответствие с правила, и който подготвя обяснение за одобряването на експеримента или поредица от експерименти.

  В заявлението за одобрение на експеримент или поредица от експерименти, организацията по предходния параграф трябва да упомене лицето по предходния параграф, професионалната квалификация на съответното лице, неговата/нейната позиция и разрешения по отношение на защитата на животни на базата на вътрешни актове на организацията, и включва обяснението предходния параграф на този член.

  Чл. 23.  Процедурата по даване на разрешение за експерименти с животни, хигиенните и технически условия, условията на организацията и персонала, грижите и подържането и ветеринарното подържане на тези животни, записването и обявяването на експериментите с животни, на процедурите и терапия за образователни цели трябва да бъдат в съответствие с установените условия.

  Административният орган компетентен във ветеринарната област води статистически данни на базата на получените за разрешение молби и на база годишните доклади на лицата, извършващи експериментите. Окончателните статистически данни за броя и вида на използваните животни и типа на експериментите с животни, трябва да са на разположение на обществото. Документацията за експериментите трябва да се съхранява най-малко пет години.

  5. Клане на животни

  Чл. 24.  Преди клане, окървавени животни трябва да бъдат зашеметени по професионален и установен начин.

  Забраняват се следните методи на зашеметяване:

  • клане без професионалното и установено зашеметяване на животното преди клане;
  • клане на животно след зашеметяването, което не е извършено професионално;
  • кървенето на животно, което не е било извършено незабавно след зашеметяване;
  • започване на по-нататъшно третиране на заклани животни преди животните да са били правилно обезкървени.

  Предварително планирано третиране по параграф 2 на този член от лице регистрирано за дейностите по клане на животни, се счита за жестокост към животните.Разпоредбите на алинея 1 и 2 на този член не се прилагат при клане на домашни птици и зайци в обект за отглеждане за домашна консумация от собственика на дейността.По изключение животно може да бъде заклано без зашеметяване в случай на:

  • спешно клане или друга заплаха от смърт на животното, или заклани по други здравни причини;
  • изключение, разрешение от административния орган компетентен във ветеринарната област, за ритуално клане.


  Сериозно наранени или неизлечимо болни животни трябва да бъдат заклани или убити на място. По изключение ветеринарен лекар може да разреши такива животни да бъдат транспортирани до кланици в случай, че установи че транспортът не би причинил допълнително страдание на животното. Всички наранени и болни животни, които са били пренесени в кланицата, трябва незабавно след извършване на след-кланичната проверка да бъдат заклани или убити.

  Кланицата трябва да гарантира защитата на животни предназначени за клане и да предотврати всякакво нещастие и страдание на животните.

  Доставянето на животни до кланицата и тяхната почивка преди клане, подържането на животни преди клане, карането на животни от мястото на разтоварване до жилището или мястото за клане на животни, зашеметяването и клането на животни трябва да бъде в съответствие с установените условия.

  В случаите на всички изключения от зашеметяването преди клане по този член, трябва да се внимава да бъде предотвратено всяко излишно страдание на животни преди клане.

  6. Убиване на животни

  Чл. 25.  Убиването на животни е разрешено в случай, че :

  • такава мярка е наредена в следствие на диагностични тестове и за предотвратяване и ликвидиране на някои заразни болести;
  • клане на болни или наранени животни е забранено по други здравословни причини;
  • по мнение на ветеринарния лекар, животното е било в агония, неизлечимо болно или сериозно увредено и че болестта или увреждането го карат да страда;
  • се изисква запазване на естествения баланс;
  • животното застрашава околната среда или причинява значителна вреда, която не може да бъде предотвратена по друг начин;
  • животното е било отглеждано за производството на козина, кози с косми и кози без косми;
  • животното е достигнало възраст, в която неговите основни жизнени функции се влошават;
  • се изисква за научната и изследователска дейност за изолирани тъкани и органи и за първични тъканни органи в научните и изследователски учреждения;
  • е в съответствие с разрешението дадено по Член 21 от този Закон, за извършването на експерименти с животни или за извършването на процедури за целите на образованието по Член 22 от този Закон;
  • е необходимо за нуждите на природните исторически музеи;
  • се изисква спешно в следствие на здравословни причини или ветеринарно-санитарни мерки по Член 32 от този Закон.

  Позволени са само професионални методи и процедури на убиване на животните, които убиват животното моментално или първо чрез зашеметяване или, в изключителен случай, посредством метод, който само причинява неизбежна болка.

  Ловът на диви животни трябва да се извършва в съответствие с регламентите/наредбите за лов.

  Дератизация може да бъде извършена само от регистрираните и квалифицирани организации, със средства които убиват животното с минимална болка и минимална продължителност на страдание, или посредством стерилизация на тези животински видове.

  Предврително планирано убиване на животно, при нарушение на този член, се счита като жестокост към животните.

  III. Грижи за изоставени животни

  Чл. 26.  На изоставени животни се предлага помощ, подържане и настаняване в приюти за животни.

  Уреждането на приюти за животни е местен въпрос с публична значимост, която се извършва от обществена/публична служба; приют за животни трябва да разполага с едно свободно място за всяко от 800-те регистрирани животни в населено място.

  Собственикът на приют за животни може да бъде общността или всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на установените правила.

  Административният орган компетентен във ветеринарната област, установява посредством административна процедура дали установените условия за започване работа на приют са спазени.

  Чл. 27.  Собственикът на приют за животни изпълнява следните задачи:

  • получава доклади за изоставени животни;
  • сигурява изискваната ветеринарна грижа за изоставени животни;
  • осигурява залавянето, преноса, настаняването и грижите за изоставени животни в приют за животни;
  • организира търсенето на гледачите на изоставени животни, или продажбата или подаряването на тези животни на нови гледачи;
  • подържа актуален регистър на кучетата, които представя на местната общност годишно.

  Чл. 28.  Всеки, който изгуби животно или намери изоставено животно, информира приюта за животни или компетентната ветеринарна организация.

  Чл. 29.  Гледачът на изгубено или намерено домашно животно има право на искане животното да му бъде върнато. Ако той не успее да направи това в рамките на 8 дена от деня на настаняване на животното в приют за животни, собственикът на приюта може да даде животното на друг заинтересован гледач, който се заангажира да полага за животното подходящи грижи.

  Чл. 30.  Всички разходи, които се появяват във връзка с изоставеното домашно животно, са за сметка на гледача на животното. Когато гледачът е неизвестен или в случая на домашно животно, което е било подарено, разходите се покриват от собственика на приюта за животни.

  Когато едно животно е подарено, собственикът на приют за животни може да възложи (натовари) новия гледач с малката сума по материалните разходи за подържане на животното.

  Когато изоставено животно не може да бъде подарено, то може да бъде убито в рамките на 30 дена от деня на настаняване в приют за животни.

  Чл. 31.  Изоставени животни, които са болни и наранени трябва да получат необходимата спешна ветеринарна грижа.

  Изоставени животни, които са неизлечимо болни или наранени, сериозно увредени и боядисани, трябва незабавно да бъдат убити от ветеринарен лекар.

  Чл. 32.  Собственикът на приют за животни получава средствата за създаване на приют за животни от следните източници:

  • местния бюджет на общността;
  • националния бюджет на Република Словения за гражданско строителство и оборудване, максимум до 50% от реалната стойност на инвестицията, като осигури, че инвестицията е в съответствие с условията определени от Министъра;
  • други източници (подаръци, дарения, т.н.).


  Собственикът на приют за животни получава средствата за функционирането на приюта за животни от следните източници:

  • местния бюджет на общността;
  • националния бюджет на Република Словения, когато това е общност действаща в интерес на обществото;
  • от паричните задължения за разходи във връзка с изоставени животни;
  • от други източници.

  IV. Общности в областта на защита на животните действащи в интерес на обществото

  Чл. 33.  Професионални и любителски общности (дружества) в областта на защита на животните работят в интерес на обществото в частта, където целта на създаване на обществеността/дружеството и неговата дейност по същество достига извън задоволяване интересите на отделните членове на дружеството.

  Едно дружество/общност се счита, че работи в интерес на обществото, когато:

  1. то е включено активно в сферата на защита на животните;
  2. организира обучението по защита на животните;
  3. са предоставени доказателства за преобладаващо използване на средствата на дружеството за целите на обществения интерес, и
  4. е извършвало тази дейност най-малко 2 години.

  Чл. 34.  Министерството, което е компетентно във ветеринарната област (тук наричано: Министерството) чрез решение дава на обществеността/дружеството, което отговаря на условията по предходния член, статута на общественост/дружество, което работи в интерес на обществото.

  На дружеството, работещо в интерес на обществото може, на базата на договор, да му се отпуснат средствата от Министерството от националния бюджет на Република Словения или от местната общност от нейния собствен бюджет, за извършване на неговите дейности, които са в интерес на обществото.

  На всеки пет години Министерството проверява дали условията за даване на статут на дружество, което работи в интерес на обществото, са били спазени.

  Статутът на дружество, което работи в интерес на обществото, се отнема чрез административно решение в случая когато дружеството не успее да отговори на установените условия.

  Чл. 35.  Решението за даването и отнемането на статута на дружество, което работи в интерес на обществото,  се обнародва в Официалния вестник на Република Словения.

  Министерството води публични регистри на дружествата/общностите, на които е бил даден статут на общност, работеща в интерес на обществото.

  V. Награди и благодарности

  Чл. 36.  Награди и благодарности на Република Словения в областта на защита на животните (тук наричани: награди и благодарности) се дават за най-високите постижения, които са допринесли много за професионалните развития в областта на защита на животните и при защитата на животни като такива.

  Награда или признание може да бъде дадено на отделна личност, на група, дружество, предприятие, институция или друга организация.

  VI. Експертен съвет за защита на животните

  Чл. 37.  Експертният Съвет за защита на животните се създава в рамките на министерството, включващ признати експерти по ветеринарна медицина, медицина, биология, фармацевтика и зоотехника, представителите на организации работещи в областта на защита на животните срещу жестокостта. Броят на членовете и състава на Експертния Съвет се определят от Министъра.

  Експертният Съвет за защита на животните:

  • наблюдава ситуацията в областта на защита на животните и предлага подходящите мерки;

  • предлага критериите за даването на разрешения за експерименти;

  • дава мнения и предложения при подготовката на регламенти/наредби за защита на животните, както и други мнения и предложения;

  • дава мнения и предложения по други въпроси, при поискване от националните органи.

  VII. Компетентност на националните органи

  Чл. 38.  Министърът издава по-подробни наредби за прилагането на този Закон, определящи:

  • метода за клане на студенокръвни животни;

  • метода за зашеметяване, клане или убиване на животно;

  • условията, на които трябва да отговарят приютите за животни предназначени за изоставени животни, и хотелите за животни, и ветеринарно-санитарния ред в тях;

  • видовете награди и признания, процедурата на предлагане на кандидати и процедурата на присъждане на награди и призове;

  • по-детайлни критерии и процедура за даването и отнемането на статута на дружества работещи в интерес на обществото в областта на защита на животните, и по-подробно съдържание и метод на записите, които трябва да се правят от тези дружества;

  • действието, броя на членовете и състав на Експертния Съвет за защита на животните.

  Чл. 39.
    В споразумение с други министри компетентни за отделните области, Министърът издава по-подробни наредби за прилагането на този Закон, определящи:

  • условията за подслоняването и отглеждането на селскостопански и домашни животни, животните в зоопаркове и магазини, при изложения и състезания; техническите, технологични и ветеринарно-санитарни условия за подържането, грижата и надзора на животните, и по-подробните условия за даването на разрешения за оглеждането на животни, и съдържанието и метода за водене на документацията;

  • условията и метода за транспорт на животните;

  • условията на отглеждане, обучение и третиране на опасни кучета;

  • мерките за предотвратяване на наранявания и болка на свободно живеещите животни, които могат да бъдат причинени от дейности в областта на земеделието и горите.

  Чл. 40.  Министърът, в споразумение с Министъра компетентен за науката и технологията и Министъра компетентен за околната среда и териториалното устройство/планиране, издават Наредба за по-подробните условия за даването на разрешения за извършване на експерименти с животни, процедурата, документацията, записите, доклади и комисията по етика, и за отговорностите на експертите при защитата на животните, условията за състава, и други условия за извършването на експерименти и процедурата по отношение на животните при приключване на експеримента.

  Министърът, в споразумение с Министъра компетентен за вътрешните работи и Министъра компетентен за отбраната, определя по-подробни условия за обучението и изпълнението на задачите на впрегнати животни.

  VIII. Наблюдение

  Чл.41.  Наблюдението по прилагането на този Закон и прилагащите наредби издадени на база Закона, се извършва от ветеринарните лекари, инспектори по селско стопанство, лов, рибни инспектори, и инспекторите, компетентни за опазване на природата (тук наричан: компетентният инспектор), всеки в рамките на неговите права и компетентност.

  Полицията наблюдава изпълнението на разпоредбите по параграф 2 от Член 11; и по параграф 1, 3 и 4 на Член 12, тире 1, 2, 4, 5, 6, 9 и 15 от Член 15 на този Закон, и на прилагащите наредби издадени на база Закона, в случаите когато тя, в нейната оперативна работа в областта, установява нарушение на споменатите по-горе разпоредби, или когато е била информирана за такова нарушение при изпълнение на нейните задължения в съответната област.

  Полицията незабавно информира компетентния инспектор по параграф 1 от този Член за подозрителни нарушения по параграф 1 и 2 на Член 45 от този Закон.

  Дружествата/общностите работещи по защита на животните, уведомяват компетентния инспектор за нарушенията на разпоредбите на този Закон, които те са установили при изпълнение на техните задачи, и посочват нередности и неправомерни действия във връзка със защита на животните.

  Чл. 42.  При инспекцията и контрола, в допълнение към правата и задълженията които са му определени в съответствие с други наредби, компетентният инспектор има също и следните права и задължения:

  • да установи идентичността на гледача на животни в случай на подозрение за нарушение на разпоредбите на този Закон и, когато е приложимо, да заснеме или филмира нарушението; и правото, без предварително известие или разрешение от юридическо или физическо лице, да влезе в търговските или производствени помещения и транспортни средства, където се отглеждат животни или се предполага че се оглеждат. Когато при извършването на инспекция и контрол, инспекторът е задължен да проверява жилищните помещения, а юридическото или физическо лице оказва съпротивление или не е по силите му, трябва, с цел да провери това помещение, да получи съдебно решение от компетентния съд;

  • да извършва редовни проверки на всички обекти за отглеждането или търговия с животни, на обществени прояви, изложби и магазини за животни, и на приюти и хотели за животни;

  • постоянно или временно да изгонва животни когато това се изисква за защитата на животното, при нарушение на разпоредбите на този Закон. В случай на временно изгонени селскостопански животни, инспекторът заповядва подържането на дома на гледача а когато това не е приложимо, животните се продават. Постоянно изгонени животни се продават. Разходите по процедурата се покриват от парите от закупуването на животното; остатъка е за гледача. Изгонени домашни животни, за сметка на гледача, се отпращат в приют за животни, докато се постигне правно задължаващо решение от административния орган или решение на съда. Когато животното е болно или наранено, незабавно му се оказва ветеринарна грижа, като разходите са за сметка на гледача;

  • да разпорежда да бъдат поправени нередностите при изпълнение на съществени задължения на гледача на животните;

  • да разпорежда животното да бъде убито или заклано за сметка на гледача когато, по мнение на ветеринаря, болката и уврежданията са неизлечими;

  • да забрани отглеждането на някои животински видове и използването на производственото или търговско помещение когато установи, че гледачът  нееднократно е нарушавал задълженията по този Закон и по този начин е причинил болка и страдание на животните;

  • да забрани товаренето и транспорта на животни, когато не са били спазени установените условия;

  • да забрани извършването на процедури, които не са разрешени или които са извършени в нарушение на разпоредбите на този Закон;

  • да разпорежда прекратяване на експериментите или да забрани извършването на експерименти върху животни, които са направени в нарушение на разпоредбите на този Закон, или когато нередностите не са били отстранени в определен период от време;

  • да забрани клане на животни когато установеното зашеметяване и клане на животни не е било осигурено;

  • да забрани извършването на дейност от собственика на приюта за животни в случай, че той не успее да отговори на установените условия.

  Чл. 43.  Полицията и оторизирани лица на митническата служба, в случай на транспорт и пратки с животни без необходимите документи или при нарушение на разпоредбите на Член 12 от този Закон или в случай на жестокост към животните, задържа животните или пратката, лицата и средствата за транспорт, и незабавно информира компетентния инспектор.

  Задържанията или ограничаването на движението по предходния параграф, могат да продължат максимум два часа.

  IX. Наказателни разпоредби

  Чл. 44.  Глоба в размер на 50 000, която се изисква на мястото, ще бъде наложена на всеки, който е извършил следното нарушение:
  1. не е успял да осигури на животното подслон, храна, вода и подържане по начина, който предвид на вида, родословието, възрастта, нивото на развитие, адаптиране и одомошаване, съответстват на физиологичните и етологични нужди на животното в съответствие със създадения опит и научни познания (тире първо на параграф 1 на Член 7 от този Закон);
  2. не е успял да осигури на животното свободата на движение съразмерна на животното, предвид вида, родословието, възрастта, нивото на развитие, адаптиране и одомошаване, които предотвратяват излишно страдание на животното (второ тире на параграф 2 на Член 7 от този Закон);
  3. не е успял да осигури, че едно животно, което е завързано или затворено в недостатъчно пространство, предвид физиологичните и етологични нужди на животното в съответствие със създадения опит и научни познания (трето тире от параграф 1 на Член 7 от този Закон);
  4. не е успял да осигури на животното осветлението, топлината, влажността, циркулация на въздуха, вентилация, концентрация на газове, хигиена и интензитет на шума в помещението за настаняване на животното, съответстващи на вида на животното, нивото на развитие, адаптиране и одомошаване, физиологични и етологични нужди и установените хигиенни условия (четвърто тире на параграф 1 на Член 7 от този Закон);
  5. не е успял да предвиди отделно настаняване на несъвместими животни (пето тире на параграф 1 на Член 7 от този Закон);
  6. не е успял да предотврати грешки при отглеждането, които могат да причинят технопатия /technopathy/ и разстройство в поведението на животните (параграф 2 на Член 7 от този Закон);
  7. не е успял да осигури подходящото и отделно настаняване за животни, които са болни, наранени или изтощени (параграф 2 на Член 8 от този Закон);
  8. не е успял да осигури физическа закрила на опасни животни (параграф 1 на Член 12 от този Закон);
  9. не е успял да идентифицира средствата за транспорт, клетки, контейнери и т.н. за превоз на животни, чрез символа означаващ наличието на живи животни, и чрез знака показващ положението на животните, или е не е успял да идентифицира средствата за транспорт за превоза на диви животни, опасни животни и свободно живеещи животни чрез предупредителен знак, който обозначава наличието на такива животни (параграф 4 на Член 16 от този Закон);
  10. убиване на животно при нарушение на Член 26 от този Закон.

  Глоба от 100,000 SIT, която се изисква на мястото, ще бъде наложена на всеки, който е извършил нарушение:
  1. не е положил подходяща грижа към животните, които са болни, наранени и изтощени (параграф 1 на Член 8 от този Закон);
  2. не е успял да извърши товарене, транспорт, повторно товарене и разтоварване на животните така, че да предотврати страдание и смърт на животните преди, по време и след транспорт (параграф 1 на Член 16 от този Закон);
  3. не е успял да извърши товарене, повторно товарене, разтоварване и транспорт на животни, процедурата във връзка с животните при вътрешен транспорт, при внос, износ и транзит на животни, преди, по време и след транспорт, в съответствие с установените условия (параграф 3 на Член 16 от този Закон);
  4. не е успял да осигури установеното поене и хранене на животните по време на транспорт (параграф 5 на Член 16 от този Закон);
  5. не е успял да извърши транспорт на животните по подходящия начин (Член 17 от този Закон);
  6. не е успял да потърси навреме ветеринарна помощ и грижа за животните, които са болни или наранени, ветеринарна помощ при раждане, когато е необходимо, или не е успял да осигури подходящата грижа за животните, които са болни, наранени и изтощени (Член 18 от този Закон);
  7. клане на животни при нарушение на параграф 1, 2 и 5 на Член 25 от този Закон;
  8. не е успял да заколи или убие на мястото или незабавно след след-кланичната инспекция на животните, които са сериозно наранени или неизлечимо болни (параграф 6 на Член 25 от този Закон).

  Глоба от 100,000 SIT до 150,000 SIT, която се изисква на мястото, ще бъде наложена на всеки, който е извършил нарушение при:
  1. отглеждане на животни, транспортиране на животни, търговия с животни или организиране на изложби, състезания и други публични мероприятия включващи животни, при нарушение на Член 6 от този Закон;
  2. пропуск за проверка на селскостопанските животни и домашни животни най-малко веднъж дневно (параграф 3 на Член 8 от този Закон);
  3. пропуск да осигури, техническото оборудване при отглеждането да бъде проверявано най-малко веднъж дневно и да осигури, че възможните дефекти са отстранени възможно най-бързо, или при пропуск да осигури алтернативните методи на хранене и поене и подържане на хигиена (параграф 1 на Член 9 от този Закон);
  4. неуспех да осигури резервна вентилационна система и алармена система в случай на задължителна вентилация на помещенията, където са настанени животни (параграф 2 на Член 9 от този Закон);
  5. продажба или даряване на домашно животно на лице под 16 години, без съгласието на техните родители или настойници (Член 10 от този Закон);
  6. неуспех да осигури подходящото възпитание и обучение на животното, или за други мерки, вследствие на които животното застрашава околната обстановка (параграф 2 на Член 11 от този Закон);
  7. неуспех да осигури отглеждането, възпитанието, обучението и ръководенето на опасни кучета в съответствие с установените условия (параграф 3 на Член 12 от този Закон);
  8. доверяване на опасно куче на лица, които нямат подходящото синологично (cynological) обучение или на лица под 16 години (параграф 4 на Член 12 от този Закон);
  9. извършване на дейност от собственик на хотел за животни и не възможност да отговори на установените условия (параграф 2 на Член 14 от този Закон);
  10. извършване на някое от третиранията по Член 15 от този Закон;
  11. извършване, при нарушение на регламентите/наредбите, на третирането по Член 20 от този Закон;
  12. извършване на експерименти върху животни при нарушение на Член 21 от този Закон;
  13. извършване на процедури с животни при нарушение на Член 22 от този Закон;
  14. извършване на дейността на приюта за животни и невъзможност да отговори на установените условия (параграф 3 на Член 27 от този Закон);
  15. попречване на компетентния инспектор при извършване на процедурите съгласно първо тире на Член 43 от този Закон.

  Чл. 45.  Глоба от 150,000 SIT до 10,000,000 SIT ще бъде наложена на всяко юридическо лице, което е извършило нарушения по Член 45 от този Закон, или в случаите когато:
  1. ветеринарна организация не успее да води регистър на опасни кучета (параграф 2 на Член 12 от този Закон);
  2. болезнени процедури са били извършени на гръбначни животни без прилагането на подходящата анестезия (параграф 1 на Член 19 от този Закон);
  3. експерименти върху гръбначни животни са били извършени при нарушение на Член 23 от този Закон;
  4. в кланицата не е осигурена защита на животните предназначени за клане, или не е бил предотвратен излишен стрес и страдание на животните (параграф 7 на Член 25 от този Закон);
  5. доставянето на животни до кланицата и тяхната почивка преди клане, подържането на животните преди клане, карането на животни от мястото на разтоварване до мястото за живеене или мястото за клане на животните, зашеметяването и клането на животни, не са били в съответствие с установените условия (параграф 8 на Член 25 от този Закон).

  Глоба в размер от 25,000 SIT до 500,000 SIT ще бъде наложена на лицето изпълняващо отговорността на юридическото лице, което е извършило нарушение по параграф 1 на този Член.

  Глоба в размер от 150,000 SIT до 5,000,000 SIT ще бъде наложена на всеки частно-практикуващ, който е извършил нарушение по параграф 1 на този Член по отношение на частна практика.

  X. Преходни и заключителни разпоредби

  Чл. 46.  Министърът издава прилагащи наредби по Член 39, 40 и 41 от този Закон в рамките на 6 месеца от влизането в сила на този Закон.
  Чл. 47.  Средствата по второ тире на параграф 1 на Член 33 от този Закон могат да бъдат прилагани от собственика на приют за животни в рамките на 5 години от влизането в сила на този Закон.
  Чл. 48. Съществуващите устройства и оборудване за отглеждането на животни трябва да отговарят на условията определени от този Закон и наредбите издадени на база Закона, в рамките на най-малко 10 години от влизането в сила на този Закон.
  Чл. 49.  До влизането в сила на прилагащите наредби по този Закон, посочените по-долу все още остават да се прилагат:

  Правила относно мерките за защитата на животните срещу страдание при осъществавяне защита здравето на животните (Ur. l. SRS, st.  40/85);

  • Инструкции за условията за даване на разрешение за експерименти върху животни за научни и изследователски цели (Ur. l. SRS, st. 40/85, 22/87).

  Чл. 50.  При влизане в сила на настоящия Закон, следните актове ще бъдат отменени:

  • Законът за защита здравето на животните (Ur. l. SRS, st. 37/85);
  • Параграф 2 на Член 158 от Закона за Ветеринарната Практика (Ur. l. RS, st. 82/94, 21/95, 16/96);
  • Точка 6 и 7 на Член 11 от Престъпленията срещу Закон правото на обществото о реда (Ur. l. SRS, st. 16/74, 42/86);
  • Второ изречение на Член 11 от Процедурата относно Закон за имуществените загуби (Ur. l. SRS, st. 31/76);
  • Правилата за критериите за даване статут на общественост, която работи в интерес на обществото в областта на земеделието, горите, лова, рибарство, ветеринарна медицина, и храни (Ur. l. RS, st. 52/98, 60/98) в частта която е във връзка с общностите в областта на защита на животните, в случай, че те са в противоречие с този Закон.

  Чл. 51.  Този Закон влиза в сила на 15-тия ден след неговото обнародване в Официалния Вестник на Република Словения.

  No. 510-05/91-1/20
  Любляна, 18 ноември 1999г.

  Председател на Парламента на Република Словения
  Янез Подобник 

  © 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3