Федерален закон за защита на животните - Австрия

Глава 1. Общи разпоредби

Цел

§1. Цел на този федерален закон е защитата на живота и доброто състояние на животните, произтичаща от особената отговорност на хората към животните като към техни ближни същества.

Насърчаване защитата на животни

§2. Федералните власти, властите на провинциите и на общините са задължени да събудят и задълбочат разбирането на обществеността и особено на младежта към защитата на животните и трябва да насърчават според бюджета си системи за отглеждане на животни, които защитават животните, научни изследвания за защита на животните, както и всеки предмет на защитата на животни.

Сфера на действие

§3. (1) Този федерален закон е валиден за всички животни
(2) §§7 до 11 и глава 2 с изключение на § 32 важат само за гръбначни животни, главоноги и десетокраки раци.
(3) Незасегнати от този федерален закон остават другите законови разпоредби за защита на животните, особено:
1. Закона за опитите с животни, Федерален държавен вестник № 501/1989
2. Закона за транспортиране на животни по пътищата, Федерален държавен вестник № 411/1994
3. Закона за транспортиране на животни по въздух, Федерален държавен вестник № 152/1996,
4. Закона за железопътен транспорт на животни, Федерален държавен вестник I № 43/1998
в съответно валидната формулировка.
(4) Този федерален закон не важи за лова и риболова. Като лов и риболов не важат:
1.Отглеждането на животни, които се използват за подпомагане лова и риболова.
2.Отглеждането на животни в ловни развъдници за други цели освен за лов,
3.Отглеждането на риби за други цели освен за риболов.

Дефиниции

§ 4. В този федерален закон термините, посочени по-долу, имат следното значение:

1. Собственик: лице, което отговаря постоянно или временно за животно или което се грижи за животно;
2. Домашни животни: домашни животни от следните видове: говедо, свиня, овца, коза и кон, винаги с изключение на екзотичните видове, както и камили, водни бикове, домашни зайци, домашни кучета, домашни котки, домашни птици и домашни риби;
3. Домашни любимци: животни, които се отглеждат в домакинството като компаньони или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас риби;
4. Диви животни: всички животни освен домашните животни и домашните любимци;
5. Двукопитен дивеч: червен дивеч, лопатари, петнисти елени, милу, муфлон и диви свине;
6. Селскостопански полезни животни: всички домашни или диви животни, отглеждани с цел производство на животински продукти (напр. хранителни продукти, вълна, кожи, кожи с косми, обработени кожи) или за други селско- или горскостопански цели;
7. Животни, използвани за храна на животни: риби, домашни птици на възраст до четири седмици, както и мишки, плъхове, хамстери, морски свинчета и зайци, които се отглеждат или убиват с цел да се използват като храна за животни;
8. Интервенция: мярка, която води до увреждане или загуба на чувствителна част от тялото или до промяна на костната структура;
9. Приют за животни: институция с нестопанска цел (вкл. подслон за животни или учреждения за грижи за животни), предлагаща съхранение на безстопанствени и чужди животни;
10. Зоологически градини: постоянни учреждения, в които се отглеждат животни с цел излагането им на показ за период от минимум седем дни в годината, с изключение на циркове и зоомагазини.
11. Цирк: учреждение с представления особено в областта на  ездитното изкуство или дресурата на животни, които могат да включват акробатски изпълнения, сериозни и забавни шоупрограми, пантомими, както и танцови и музикални номера.
12. Вариете: учреждение с представления, чиято основна цел е просто да забавлява и в което в редуваща се последователност се изпълняват деклараторски или музикални представления, артистични изпълнения, шоуномера, кратки шеги, зингшпиле, бурлески или сцени;
13. Клане: убиване на животно чрез обезкървяване и последващо изкормване с цел добиване на месо.

Забрана за измъчване на животни

§ 5. (1) Забранява се неоснователното причиняване на болки или страдания на животно или вдъхването на силен страх.
(2) Нарушение на алинея 1 извършва особено онзи, който:
1. Извършва развъждане, което е свързано със силни болки, страдания, вреди или силен страх за животното или неговото поколение (мъчително развъждане) или внася, придобива или предава животни, които показват признаци, че са били мъчително развъждани;
2. Увеличава агресивността и готовността за борба на животните чрез едностранчива развъдна селекция или чрез други мерки;
3. a) Използва нашийници с шипове, строги нашийници или уреди, използващи електричество или химически субстанции  или
    б) Използва технически уреди, помощни средства или приспособления, които целят да се повлияе поведението на животно чрез жестокост или чрез наказателни стимули;
4. Иасъсква животно по друго животно или го дресира да бъде агресивно към друго животно;
5. Организира или провежда боеве с животни;
6. Организира кучешки надбягвания по асфалт или други твърди настилки;
7. Дава на животно стимуланти или допинг с цел увеличаване неговите постижения, особено при спортни състезания или подобни мероприятия;
8. Използва животно за филмови снимки, реклама, излагане на показ или за подобни цели, доколкото с това са свързани болки, страдания, вреди или силен страх за животното;
9. Изисква от животно постижения, доколкото с това очевидно са свързани болки, страдания, вреди или силен страх за животното;
10. Излага животно на температура, атмосферни влияния, недостиг на кислород или ограничение за свободно движение и по този начин му причинява болки, страдания, вреди или силен страх;
11. Дава на животно храна или вещества, с чийто прием очевидно са свързани болки, страдания, вреди или силен страх за животното;
12. Насилва животно да поеме храна или вещества, доколкото това не се изисква поради ветеринарномедицински причини;
13. Проявява небрежност по отношение на подслоняването, храненето и грижата за животно, чийто собственик е той, по начин, с който са свързани болки, страдания, вреди или силен страх за животното;
14. Изхвърли или изостави домашно животно или домашен любимец или гледано от него диво животно, което не е местно, с цел да се отърве от него;
15. Отстрани крайници на живо животно;
16. Използва капани така, че те не хващат животното невредимо, или не го убиват веднага.

(3) Алинея 1 не нарушават:
1. Мерки, които са необходими на основание ветеринарномедицинска индикация или се извършват с цел доброто състояние на животното;
2. Мерки, които се извършват съобразно ветеринарномедицинските разпоредби;
3. Мерки, които са наложителни за професионалната борба с вредители  или за борба с епидемии;
4. Мерки за обучение на служебни кучета на службите за сигурност и на федералната войска, при които от специално обучени лица се използват строги нашийници, като се спазва адекватност. Под строг нашийник се разбира нашийник с метални звена и защита за ларинкса с косо извити навътре заоблени метални щифтове с диаметър минимум 3,5 мм.

(4) Забранено е придобиването и притежанието на предмети, които не могат да се използват съгласно алинея 2 т. 3 буква a. Изключение правят придобиването и притежанието на строги нашийници за посочените в алинея 3 т. 4 цели.

(5) С наредба:
1. Федералният министър по въпросите на здравето и жените, в съгласие с федералния министър на земеделието и горите, околната среда и водите трябва да определи, кои начини на развъждане също попадат в алинея 2 точки 1 и 2 по отношение на селскостопанските полезни животни;
2. Федералният министър по въпросите на здравето и жените, в съгласие с федералния министър на вътрешните работи и федералния министър на отбраната трябва да определи детайлите по отношение на мерките за обучение на служебните кучета на службите за сигурност респ. на федералната войска.

Забрана за убиване

§ 6. (1) Забранява се убиването на животни без разумна причина.
(2) Забранява се убиването на кучета или котки с цел производството на храна или други продукти.
(3) Убиването на животни за целите на обучение, подготовка или повишаване на квалификацията се допуска само, ако се извършва в научни учреждения и само дотолкова, доколкото това е наложително за постигане на желаната цел и не може да бъде заместено чрез алтернативни методи.
(4) Въпреки забраните на алинеи 1 и 2 умишленото убиване на гръбначни животни може да се извършва само от ветеринарни лекари.

Това не важи:

1. За професионалното убиване на селскостопански полезни животни и на животни, използвани за храна на животни (§ 32);
2. За професионалното убиване на животни в рамките на обучение, подготовка или повишаване на квалификацията съгласно алинея 3;
3. За професионалната борба с вредители;
4. При случаи, в които бързото убиване непременно е необходимо, за да се спестят на животното неизлечими страдания.

Забрана за интервенции върху животни

§ 7. (1 ) Забраняват се интервенции, които не служат за терапевтични или диагностични цели или за професионално маркиране на животни в съответствие с приложимите правни разпоредби, особено:
1. Интервенции, целящи да се промени фенотипния външен вид на животно;
2. Подрязването на опашката;
3. Подрязването на ушите;
4. Отделянето на гласните връзки;
5. Отстраняването на нокти и зъби;
6. Подрязването на човката.

(2) Изключения от тези забрани се разрешават само.
1. С цел предотвратяване на размножаването   или
2. Когато интервенцията е неизбежна за целта на използване на животното, за неговата защита или за защитата на други животни; тези интервенции трябва да се формулират в разпоредбата съгласно § 24 алинея 1 т.1.

(3) Интервенции, при които животното ще изпита значителна болка или би могло да я изпита могат да се извършват, доколкото с разпоредбата съгласно § 24 алинея 1 т.1 не е постановено друго, само от ветеринарен лекар и само след ефективна упойка и съпътстващо следоперативно болково лечение. Интервенции, при които не се изисква упойка, могат да се извършват и от друго компетентно лице. Видът и документите за доказване на експертни умения трябва да бъдат уредени в разпоредбата съгласно § 24 алинея 1 т.1.

(4) Забранява се употребата на гумени пръстени, разяждащи маркери и разяждащи мазила.

Забрана за предаване, продажба и придобиване на определени животни

§ 8. Забранява се предаването, продажбата или придобиването на животно, за което по-нататъшното съществуване е свързано с неизлечими страдания, с друга цел, освен незабавното му безболезнено умъртвяване. Придобиващото лице трябва незабавно и безболезнено да умъртви такова животно или да го даде за умъртвяване.

Задължение за оказване на помощ

§ 9. Онзи, който видимо е наранил животно или го е изложил на опасност, трябва, доколкото това се изисква от него, да окаже на животното необходимата помощ или, ако това е невъзможно, да подтикне към оказване на такава помощ.

Опити с животни

§ 10. За опити с животни (§ 2 от Закона за опитите с животни, Федерален държавен вестник № 501/1989), свързани с дела, чието провеждане съгласно Федералния конституционен закон е работа на провинциите, съответно валиден е Законът за опитите с животни, при условие, че правителството на провинцията замени министър-председателя на провинцията и е изключена апелация до федерален министър.

Транспортиране на животни

§ 11. (1) Доколкото транспорта вкл. натоварването и разтоварването на животни не е предмет на разпоредбите на Закона за транспортиране на животни по пътищата, на Закона за транспортиране на животни по въздуха и на Закона за железопътен транспорт на животни, трябва да се гарантира, че тези животни разполагат с подходящо достатъчно проветрено помещение, че са защитени от неблагоприятни атмосферни влияния и са снабдени с необходимите вода и храна. При превоза на водни животни трябва да се внимава, количеството вода да е съобразено с броя на превозваните животни и да се гарантира, че ще се избегне затопляне на водата и спадане на съдържанието на кислород, както и че животните няма да бъдат хранени.
(2) Ако изправеното положение на съда, с който трябва да бъде транспортирано животно не е видно отвън, то съдът за транспортиране трябва да се маркира със знак, който показва изправеното положение на съда. Ако поради вида на съда за транспортиране не става видно отвън, че с него се транспортира животно, то върху него трябва да се постави указание, показващо какво животно се транспортира.
(3) По отношение на селскостопанските полезни животни федералният министър по въпросите на здравето и жените, в съгласие с федералния министър на земеделието и горите, околната среда и водите трябва, вземайки предвид поставената цел и другите общи разпоредби на този федерален закон, както и признатото равнище на научните познания да издаде чрез наредба по-подробни разпоредби относно големината, вида и оборудването на съдовете за транспортиране, транспортните средства и помощните средства, използвани при натоварването и разтоварването, както и относно третирането на животните по време на тяхното транспортиране.

Глава 2.Отглеждане на животни

Раздел 1. Общи разпоредби

Изисквания към собственика

§ 12 (1) Право да отглежда животни има всеки, който е в състояние да спазва разпоредбите на този федерален закон и на базиращите се на него наредби, и особено онзи, който притежава необходимите познания и способности.
(2) Ако собственикът на животно не е в състояние да се погрижи за начин на отглеждане на животното съобразно този федерален закон, то той трябва да го предаде на такива сдружения, институции или лица, които дават гаранция за отглеждане съобразно този федерален закон.
(3) Без съгласието на лицето, имащо право да възпитава животните, те не могат да бъдат давани на малолетни, които не са навършили 14 години.

Принципи на отглеждането на животни

§ 13. (1) Животни могат да бъдат отглеждани само, ако на основание техния генотип и фенотип и на принципите по-долу може да се очаква, че отглеждането им няма да навреди на тяхното добро състояние според признатото равнище на научните познания.
(2) Този, който отглежда животно, трябва да се погрижи пространството, свободата на движение, състава на почвата, структурното обзавеждане на сградите и съоръженията, в които те се отглеждат, климатът, особено светлината и температурата, грижите и храната, както и възможността за социални контакти, като се вземат предвид вида, възрастта и степента на развитие, приспособяване и опитомяване на животните, да съответстват на техните физиологични и етологични нужди.
(3) Животните трябва да бъдат отглеждани така, че телесните им функции да не се нарушават и способността им за приспособяване да не се претоварва.

Лица, грижещи се за животните

§ 14. При грижата за животните трябва да има достатъчно лица, които да се грижат за тях, и които да притежават необходимите умения, както и необходимите познания и професионални способности. В наредбите съгласно § 11, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29 и § 31 трябва да се уредят видът и размера, както и документите за доказване на необходимите професионални умения, като се вземат предвид целите и другите разпоредби на този федерален закон и на базиращите се на него наредби.

Грижи в случай на болест или нараняване

§ 15. За животно, което показва признаци на болест или нараняване, трябва незабавно да се положат грижи съобразно изискванията, а в случай на необходимост да се консултира ветеринарен лекар. Болни или наранени животни трябва да се подслонят в съответствие с тези специални изисквания, а в случай на необходимост да се отделят.

Хранене и поене

§17. (1) Видът, характеристиките, качеството и количеството на храната трябва да отговарят на вида, възрастта и нуждите на животното. Характеристиките и състава на храната трябва да са такива, че с храненето животните да могат да задоволят специфичните за вида си, свързани с храната нужди, за да бъдат активни.
(2) При даването на храната трябва да се вземат предвид нуждите на животните по отношение на поведението им при хранене и ритъма на хранене.
(3) Животните трябва имат достъп до достатъчно количество вода с подходящо качество съобразно нуждите им.
(4) Храната и водата трябва да бъдат давани в безупречна от хигиенна гледна точка форма.
(5) Съоръженията за хранене и поене трябва да се поддържат чисти и трябва да са в такъв вид, че да е възможно поемането на храна и вода, съответстващи на вида животно. Те трябва да бъдат така разположени и обслужвани, че всички животни да могат да покрият нуждите си.

Свобода на движение

§ 16. (1) Свободата на движение на едно животно не може да бъде ограничавана така, че на животното да се причиняват болки, страдания или вреди или да му бъде вдъхван силен страх.
(2) Животното трябва да разполага с място, съответстващо на неговите физиологични и етологични нужди.
(3) Забранява се животното да бъде държано постоянното вързано.
(4) На говедата трябва да им се предостави подходяща възможност за движение или подходящо оградено място за свободно движение или паша, поне 90 дни в годината, доколкото на това не противостоят важни правни или технически причини. Федералният министър по въпросите на здравето и жените в съгласие с федералния министър на земеделието и горите, околната среда и водите трябва да определи с наредба, кои обстоятелства трябва да се разглеждат като важни правни или технически причини.
(5) Кучетата не може в никакъв случай, дори и временно, да бъдат държани на верига или в друго вързано състояние.
(6) Дивите животни не могат да бъдат държани вързани, дори и временно. Незасегнато от това остава обучението на грабливи птици за лов.

Устройване на постройките и съоръженията за отглеждане

§18. (1) Материалът, използван за постройките и съоръженията за отглеждане, с който животните биха могли да попаднат в контакт, трябва да бъде безопасен за животните и да може да се почиства подходящо.
(2) Постройките и съоръженията, към които животните биват връзвани или които ги ограждат, трябва да бъдат така построени и поддържани, че животните да не могат да бъдат наранени, особено от остри ръбове или неравности.
(3) За кафезите и другите системи за отглеждане на кокошки носачки важи следното:
1. Кафези съгласно чл. 5 на директива 1999/74/ЕО за определяне на минималните изисквания за защита на кокошки носачки, Държавен вестник № L 203 от 03.08.1999 стр. 53, във формулировката от наредба (ЕО) № 806/2003, Държавен вестник № L 122 от 16.05.2003 стр. 1:
а) забранява се тяхното построяване или пускане в експлоатация.
б) експлоатацията на кафези, направени преди 1 януари 2003 се допуска до 31 декември 2008. На предприятията могат да се предложат икономически стимули за преминаването към друга форма на отглеждане.
2. Кафези съгласно чл. 6 от директива 1999/74/ЕО:
a) от 1 януари 2005 се забранява тяхното построяване или пускане в експлоатация.
б) експлоатацията на кафези, направени преди 1 януари 2005 се допуска до изтичането на срок от 15 години след първото им пускане в експлоатация.
3. Допускането на нови системи за отглеждане, които са извън рамките на изискванията съгласно чл. 6 на директива 1999/74/ЕО и не отговарят на изискванията съгласно чл. 4 на същата директива, но представляват подобрение на съществуващите системи за отглеждане в съответствие с §§ 13 и 24, се извършва след сертифициране съгласно алинея 6.
(4) Животните не трябва нито да бъдат отглеждани в постоянна тъмнина, нито на постоянно изкуствено осветление без прекъсване. Това не важи за отглеждането на пилета. Ако естествената налична светлина не е достатъчна, за да се покрият нуждите на животните, трябва да се предвиди подходящо изкуствено осветление. При това трябва да се вземе предвид естествения ритъм за почивка и активност на животните.
(5) Циркулацията на въздуха, съдържанието на прах във въздуха, температурата, относителната влажност и концентрацията на газ – при водните животни: температура, концентрация на вредни вещества и съдържание на кислород във водата – трябва да се поддържат в граници, които са безвредни за животните. Ако доброто състояние на животните зависи от вентилационна инсталация, трябва да се предвиди подходящо заместващо съоръжение, което в случай на спиране на инсталацията да осигури обмен на въздуха, достатъчен за доброто състояние на животните; трябва да се предвиди алармена система, която да извести за спирането на вентилационната инсталация. Алармената система трябва да се проверява редовно.
(6) За да се увеличи информираността на собствениците на животни относно законовите разпоредби за новите оборни системи серийно производство и за новото техническо оборудване за стопанствата и за улеснение при изпълнението им, трябва да се предвиди задължаваща процедура за тяхното допускане от страна на властите. Федералният министър по въпросите на здравето и жените в съгласие с федералния министър на земеделието и горите, околната среда и водите е упълномощен да уреди чрез наредба класификацията на системите за отглеждане и съоръженията за оборите серийно производство, както и подслони и принадлежности за домашни любимци, които отговарят на изискванията на този федерален закон.

Животни, които не се отглеждат в постройки

§ 19. Животни, които временно или постоянно не се отглеждат в постройки, трябва, доколкото това се изисква и доколкото е възможно, да бъдат защитени от неблагоприятни атмосферни условия, от хищници и други опасности с цел доброто им състояние.

Контрол

§ 20. (1) Всички животни в системите за отглеждане, при които доброто състояние на животните зависи от редовни грижи за тях от страна на хората, трябва да бъдат редовно контролирани, в случай на селски стопанства и стопанства съгласно § 25  алинея 1 изр. 2 и алинея 4, §§ 26, 27, 29 и 31 - поне веднъж дневно.
(2) Животни, които се развъждат или отглеждат в други системи трябва да се контролират на такива интервали, че по възможност да се избегнат болки, страдания или силен страх.
(3) На разположение трябва да има подходящо (неподвижно или преносимо) осветление, което да е достатъчно, за да могат животните по всяко време да бъдат основно инспектирани, доколкото това е наложително за грижите и наблюдението на животните, във всеки случай при отглеждане на селскостопански полезни животни.
(4) Всички автоматични или механични инсталации и уреди, от чието функциониране зависи доброто състояние на животните, трябва да се инспектират редовно, в случай на селски стопанства и стопанства съгласно § 25 алинея 1  изр. 2 и алинея 4,  §§ 26, 27,  29 и 31 поне веднъж дневно. Дефектите трябва да се отстраняват незабавно; ако това не е възможно трябва да се вземат съответните мерки, за да се защити доброто състояние на животните.

Водене на записки

§ 21. (1) Собственикът трябва да води записки относно всички медицински манипулации и - ако става въпрос за бозайници, птици или влечуги - относно броя на умрелите животни, доколкото налице е селско стопанство и стопанство съгласно § 25 алинея 1  изр. 2 и алинея 4,  §§ 26, 27,  29 и 31.
(2) Тези записки трябва, ако законовите разпоредби на предвиждат по-дълги срокове, да се съхраняват минимум пет години и да се предоставят на властите при контрол или при поискване.

Методи за развъждане

§ 22. (1) Забраняват се естествени или изкуствени методи за развъждане, които продължително време или постоянно оказват отрицателно въздействие върху доброто състояние на животните.
(2) Тази разпоредба не изключва употребата на методи, които оказват отрицателно въздействие върху доброто състояние на животното само в малка степен или временно. По отношение на полезните животни федералният министър по въпросите на здравето и жените в съгласие с федералния министър на земеделието и горите, околната среда и водите, вземайки предвид целите и останалите разпоредби на този федерален закон, както и признатото равнище на научните познания може да определи чрез наредба, кои методи и способи за развъждане на животни са категорично забранени.

Разрешителни

§ 23. Ако не е разпоредено друго, за разрешителните важат следните разпоредби:
1. Властите издават разрешителни само при молба.
2. Разрешителното трябва да се даде, ако заявеното отглеждане на животни отговаря на разпоредбите на този федерален закон и на базиращите се на него наредби, както и на признатото равнище на научните познания и ако на него не противостои забрана за отглеждане на животни.
3. В случай не необходимост разрешителните могат да бъдат срочни или да бъдат давани при известни задължения и условия.
4. Срочно разрешително трябва да се удължи по молба на собственика на разрешителното, ако молбата бъде внесена преди изтичане на срока и предпоставките за даване на разрешително продължават да са налице. В случай на необходимост условията и задълженията (т. 3) трябва да се изменят.
5. Ако властите установят, че отглеждането на животни вече не отговаря на предпоставките за даване на разрешително или че не се спазват предписаните задължения или условия, те трябва чрез известие да предпишат мерките, необходими за достигане на законосъобразното състояние и да заплашат притежателя на разрешителното с неговото отнемане. Ако притежателят на разрешителното не изпълни предписанията в рамките на срока, определен в известието, властите трябва да отнемат разрешителното. Засегнатите животни трябва да бъдат отнети и предадени на такива сдружения, институции или лица, които дават гаранции за начин на отглеждане съобразно този федерален закон.

Раздел 2. Особени разпоредби

Наредба за отглеждането на животни

§ 24. (1) По отношение животните съгласно т. 1 федералният министър по въпросите на здравето и жените в съгласие с федералния министър на земеделието и горите, на околната среда и водите, вземайки предвид целта и останалите разпоредби на този федерален закон и признатото равнище на научните познания, както и икономическите последици, трябва да постанови чрез наредба минимални изисквания за условията на отглеждане, назовани в § 13 алинея 2, а в случай на необходимост - разпоредби по отношение допустимите интервенции, както и допълнителни изисквания за отглеждането:
1. На коне и животни от семейство коне, свине, говеда, овце, кози, черупчести, лами, зайци, домашни птици, щрауси и полезни риби, както и
2. Други гръбначни
(2) За животински видове, за чието отглеждане е необходимо разрешително, но то не е уредено чрез наредба, властите трябва след молба (§ 23 т. 1) да потърсят становище от Съвета за защита на животните (§ 42) относно минималните изисквания, които трябва да се спазват съгласно признатото равнище на научните познания. Федералният министър по въпросите на здравето и жените трябва да съобщи становището на Съвета за защита на животните в официалните ветеринарни новини (ОВН). Ако е налице такова съобщение, то не е нужно властите да търсят становище от Съвета за защита на животните.
(3) Федералният министър по въпросите на здравето и жените трябва да постанови чрез наредба предписания относно маркирането на кучета и котки с цел връщането на собственика на избягали, изхвърлени или изоставени животни, както и относно регистрирането и управлението на тези маркировки и на евентуални други данни, имащи значение за отглеждането на животното.

Диви животни

§ 25. (1) Диви животни, за които има специални изисквания към начина на отглеждане – например по отношение на климата, храненето, необходимостта от движение или социалното поведение – могат да бъдат отглеждани (в случай, че са изпълнени предписаните предпоставки) само, ако в рамките на две седмици при властите се подаде уведомление за отглеждането на диви животни. В ловни развъдници, в които се отглеждат черупчести изключително с цел добиване на месо, те могат да бъдат отглеждани (в случай, че са изпълнени предписаните предпоставки) също само, ако е отправено уведомление до властите за отглеждането на животни. Уведомлението трябва да съдържа името и адреса на собственика, вида и максималния брой отглеждани животни, мястото на отглеждане и други данни, които са необходими за оценката от страна на властите; подробностите по отношение на ловните развъдници, в които се отглеждат черупчести изключително с цел добива на месо трябва да се уредят чрез наредба от федералния министър по въпросите на здравето и жените, в съгласие с федералния министър на земеделието и горите, околната среда и водите.
(2) Уведомление съгласно алинея 1 не е необходимо за:
1. учреждения, които са предмет на Закона за опитите с животни, Федерален държавен вестник № 501/1989;
2. зоологически градини;
3. приюти за животни;
4. отглеждането на животни в рамките на стопанска дейност.
(3) Федералният министър по въпросите на здравето и жените, вземайки предвид целта и другите разпоредби на този федерален закон, както и признатото равнище на икономическите познания, трябва чрез наредба:
1. Да посочи онези диви животни, за които има специални изисквания относно отглеждането  и
2. Да забрани отглеждането на определени видове животни поради причини, свързани със защитата на животните. Такава забрана не важи за зоологически градини, които имат разрешително съгласно § 26, както и за научни учреждения, които са уведомили за отглеждането на диви животни съгласно алинея 1.
(4) За отглеждането в учреждения със стопанска цел на диви животни, за които няма специални изисквания към начина на отглеждане и грижите, алинея 1 важи съответно.
(5) Забранява се отглеждането на животни с ценни кожи с цел добиване на кожи.

Отглеждане на животни в зоологически градини

§ 26. (1) За отглеждането на животни в зоологически градини е необходимо разрешение съгласно § 23.
(2) Федералният министър по въпросите на здравето и жените, вземайки предвид целта и другите разпоредби на този федерален закон, както и признатото равнище на икономическите познания, трябва чрез наредба да установи по-подробни разпоредби относно минималните изисквания за зоологическите градини по отношение на обзавеждането, грижите за животните, управлението, обучението, което лицата, заети с отглеждането на животни трябва да докажат, както и задълженията (запазване на вида, осведомяване на обществеността, научни изследвания), които зоологическите градини трябва да изпълняват, с изключение на учреждения, в които не се показват значителен брой или видове животни и които не са от значение за защитата на дивите животни или за запазването на биологичното разнообразие.
(3) В случай, че зоологическа градина бъде затворена нацяло или частично  и ако собственикът на животните не е в състояние да се погрижи за начин на отглеждане съобразно този федерален закон, властите трябва да разпоредят засегнатите животни да бъдат предадени на такива сдружения, институции или лица, които дават гаранция за начин на отглеждане съобразно този федерален закон или, ако отглеждането ще се извършва в чужбина, за еквивалентен начин на отглеждане. Ако всичко това не е възможно, животното може да бъде умъртвено по безболезнен начин.

Отглеждане на животни в циркове, вариетета и подобни учреждения

§ 27. (1) Забранява се отглеждането на всички видове диви животни в циркове, вариетета и подобни учреждения или участието им в тях.
(2) Федералният министър по въпросите на здравето и жените, вземайки предвид целта и другите разпоредби на този федерален закон, както и признатото равнище на икономическите познания, трябва чрез наредба да определи по-подробно условията и минималните изисквания относно отглеждането и участието на животни в циркове и подобни учреждения, както и относно необходимите професионални умения на лицата, които ще се грижат за животните.
(3) За отглеждането и участието на животни в циркове, вариетета и подобни учреждения, особено за увеличаването на броя на животните или отглеждането на други животни, освен разрешените, е необходимо разрешение от страна на властите. Разрешителното важи за територията на цялата страна. Компетентността относно мерките съгласно § 23 т. 5 зависи от съответното местоположение.
(4) Разрешителното се дава съгласно § 23 и само тогава, когато е сигурно че:
1. отглеждането на животните отговаря на изискванията на този федерален закон и на базиращите се на него наредби.
2. са гарантирани адекватни ветеринарни грижи  и
3. кандидатът за разрешителното може да докаже, че разполага с подходящо зимно жилище, отговарящо на изискванията по отношение отглеждането на животни и смисъла на този закон. Чуждестранните предприятия трябва да представят еквивалентно потвърждение от тяхната родина.
(5) Смяната на местонахождението трябва да се извести своевременно на властите в следващото местонахождение, но във всеки случай преди пристигане в новото местонахождение. В уведомлението трябва да се посочат освен местонахождението, също и вида и времето на мероприятието, както и животните, които ще се отглеждат там. Копие или оригинал от разрешителното трябва да придружават уведомлението.
(6) § 26 алинея 3 важи по смисъл.

Използване на животни за други мероприятия

§ 28. (1) За използването на животни за други мероприятия, както и за участието на животни във филмови и телевизионни снимки е необходимо разрешение от страна на властите съгласно § 23, в случай, че не е необходимо разрешително съгласно ветеринарните разпоредби. Разрешителното за участие може да бъде дадено също и като постоянно разрешително. В такъв случай властите трябва да бъдат своевременно уведомени за съответното участие.
(2) Молбата за даване на разрешително трябва да е постъпила при властите поне четири седмици преди датата на плануваното мероприятие и трябва да съдържа списък на всички водени животни (вид и количество) и да описва начина на отглеждане и използване на животните.
(3) По отношение на изложбите на животни, шоупрограмите с животни, пазарите и борсите за животни, за които съгласно алинея 1 е задължително разрешително, федералният министър по въпросите на здравето и жените, вземайки предвид целта и другите разпоредби на този федерален закон, както и признатото равнище на научните познания трябва да постанови чрез наредба по-подробни разпоредби относно продължителността и начина на отглеждане на животните по време на мероприятието, както и задълженията за водене на записки.
(4) За мероприятия съгласно алинея 1 и свързания с тях начин на отглеждане на животни трябва да се спазват минималните изисквания, фиксирани в този федерален закон и базиращите се на него наредби, както и всички наложени условия и задължения.

Приюти за животни

§ 29. (1) За стопанисването на приют за животни е необходимо разрешително от страна на властите съгласно § 23.
(2) Разрешителното се дава съгласно § 23 и само тогава, когато:
1. са гарантирани редовни ветеринарномедицински грижи за животните   и
2. поне едно лице с подходящо специализирано образование работи постоянно в ръководството на приюта за животни.
(3) Ръководството на приюта за животни трябва да води книга, в която с текущ номер да се вписват датата на приемане, по възможност името и местоживеенето на собственика респ. на предаващото лице, описание на външния вид, както и здравословното състояние на приетите животни. При напускане на животните трябва да се впишат датата и начина на напускане както и, в случай на предаване, името и местоживеенето на приемащия. Тези записки трябва да се съхраняват в продължение на три години и да се представят на властите при поискване.
(4) Федералният министър по въпросите на здравето и жените, вземайки предвид целта и останалите разпоредби на този федерален закон, както и признатото равнище на научните познания трябва да определи чрез наредба по-подробни разпоредби относно минималните изисквания към домовете за животни по отношение на обзавеждането, грижите за животните, менажирането, както и образованието, което лицата, заети с отглеждането на животните трябва да докажат.

Избягали, изгонени и изоставени животни и животни, конфискувани или отнети от властите

§ 30. (1) Ако е изключено предаване на собственика, властите трябва да се погрижат избягали, изгонени и изоставени животни, както и животни, конфискувани или отнети от властите, да бъдат предадени на лица, институции и сдружения, които могат да гарантират начин на отглеждане съобразно този федерален закон. Тези лица, сдружения или институции (наричани по-долу приютяващи) имат задълженията на собственик.
(2) Задълженията, които трябва да изпълнят страната и приютяващия, както и заплащането за това трябва да се уредят чрез договор.
(3) Докато животните по смисъла на алинея 1 са под попечителството на властите, тяхното настаняване става за сметката или риска на собственика на животното.
(4) Приютяващите животни по смисъла на алинея 1 трябва да осигурят на органите, натоварени с изпълнението на този федерален закон, достъп по всяко време до учрежденията за отглеждане на животни и контрол на здравословното състояние на животното и да следват всички указания от страна на властите.
(5) За периода на служебното приютяване властите поемат задълженията на собственика на животното.
(6) Властите трябва да правят публикации в подходяща форма относно всички животни, намерени на територията на тяхната юрисдикция.
(7) Ако в рамките на един месец след публикацията съгласно алинея 6 не бъде представена молба за предаване по смисъла на алинея 8, собствеността върху животното може да бъде прехвърлена на трети страни. Ако след това в рамките на една година собственикът предяви правото си на собственост, то на него трябва да му се възстанови цялата стойност на животното, след приспадане на възникналите разноски.
(8) За предаването на животни по смисъла на алинея 1 на лица, които предявят право на собственост върху тези животи е необходимо съгласие от страна на властите.

Отглеждане на животни в рамките на стопанска дейност

§ 31. (1) За отглеждането на животни в рамките на стопанска дейност (§ 1 от Кодекса за стопанската дейност, Федерален държавен вестник № 194/1994) е необходимо разрешително съгласно § 23.
(2) Във всяко място на стопанска дейност, в което се отглеждат животни в рамките на стопанска дейност, трябва редовно и за постоянно да са заети достатъчно количество лица, имащи познания по отношение начина на отглеждане на съответните видове. В зоомагазините тези лица са задължени да съветват клиентите относно начина на отглеждане на животните и необходимите ваксини за предложените за продажба животни, както и да ги информират за всички изисквания за разрешително. Изпълнението на тези изисквания трябва да бъде доказано на властите, например като се покаже наличието на съответните информационни оферти.
(3) Федералният министър по въпросите на здравето и жените в съгласие с федералния министър на икономиката и труда, вземайки предвид целта и другите разпоредби на този федерален закон, както и признатото равнище на научните познания, трябва да постанови чрез наредба предписания относно отглеждането на животни в рамките на стопанска дейност, особено относно образованието, което лицата, заети в зоомагазина трябва да докажат.
(4) Собственикът трябва да уведоми властите за намерението да отглежда животни в рамките на стопанска дейност с цел тяхното развъждане, преди да започне тази дейност. Властите трябва да забранят отглеждането, ако това е необходимо поради причини, свързани със защитата на животните. Уведомлението трябва да съдържа името и адреса на собственика, вида и максималния брой отглеждани животни, мястото на отглеждане, както и други данни, които са необходими на властите, за да отсъдят; подробностите трябва да се уредят чрез наредба от федералния министър по въпросите на здравето и жените. Отглеждането на животни трябва да бъде забранено в рамките на шест седмици, в случай, че не отговаря на принципите съгласно § 13. Ако в последствие възникнат причини за забрана, то § 23 т. 5 трябва да се прилага по смисъл.
(5) Кучета и котки не могат да бъдат отглеждани или излагани в рамките на стопанска дейност съгласно алинея 1 в зоомагазини и други стопански учреждения, в които се предлагат животни с цел продажба.

Клане или убиване

§ 32. (1) Без да се засяга забраната за убиване съгласно § 6, животно може да бъде убито само така, че да бъде избегнато всякакво неоснователно причиняване на болки, страдания, увреждания или силен страх.
(2) Клане, убиване, транспортиране, настаняване, имобилизация, упояване и обезкървяване на животно може да бъде извършвано само от лица, които притежават необходимите за това познания и умения.
(3) Забранява се клането на животни без упояване преди обезкървяването. Ако при дадените обстоятелства като например спешно клане не е възможно упояване или ако му противостоят задължаващи религиозни заповеди или забрани от някоя законово призната религиозна общност (ритуално клане), клането трябва да се извърши така, че на животното да не му бъдат причинени ненужно болки, страдания, вреди или силен страх.
(4) Ритуалните кланета могат да бъдат извършвани само в устроено за тази цел и разрешено от властите съоръжение за клане.
(5) Ритуални кланета без предварително упояване на животните за клане могат да се извършват само, ако това е необходимо на основание обвързващи религиозни заповеди или забрани от законово призната религиозна общност и властите са дали разрешение за клане без упойване. Властите трябва да дадат разрешителното за извършване на ритуално клане само тогава, когато е сигурно, че:
1. Ритуалните кланета ще се извършват само от лица, притежаващи необходимите за това познания и умения,
2. Ритуалните кланета ще се извършват изключително в присъствието на ветеринарен лекар, натоварен с прегледа на животното, което ще се коли и на месото,
3. Е налице оборудване, което гарантира, че предвидените за ритуално клане животни ще могат да бъдат възможно най-бързо поставени в положение, необходимо за клането,
4. Клането ще се извърши така, че големите кръвоносни съдове в областта на гръкляна ще бъдат отворени с един разрез,
5. Животните ще бъдат ефективно упоени непосредствено след отваряне на кръвоносните съдове
6. Упойката ще започне да действа веднага след разреза  и
7. Животните, предназначени за ритуално клане ще бъдат поставени в предназначената за това позиция едва тогава, когато упояващото лице е готово да извърши упояването.
(6) Федералният министър по въпросите на здравето и жените трябва чрез наредба да постанови по-подробни предписания за убиването и клането на животни според признатото равнище на научните познания. Той може да забрани определени методи за убиване или клане, да ги направи зависими от разрешително, да ги допусне или разпореди. По-специално той трябва да формулира предписания относно:
1. Изискванията към кланиците,
2. Транспортирането и настаняването на животни в кланиците,
3. Имобилизацията на животните преди упойването, клането или убиването,
4. Упойването, клането или убиването на животни,
5. Обезкървяването на животни,
6. Клането или убиването на животни извън рамките на кланиците в съгласие с федералния министър на земеделието и горите, околната среда и водите,
7. Изискванията към местата за клане, където се извършват ритуални кланета,
8. Професионалното убиване на животни, използвани за храна на други животни,
9. Поддържането живи на риби за консумация  както и
10. Вида и документа за доказване познанията и уменията, които се изискват от персонала.

Глава 3. Изпълнене

Власти

§ 33. (1) Ако изрично не е постановено друго, власти по смисъла на този федерален закон са окръжните административни власти.
(2) Решенията на окръжните административни власти по производства, предмет на този федерален закон, могат да бъдат обжалвани пред независимия административен сенат на провинцията.

Съдействие от страна на органите за обществена сигурност

§ 34. (1) Органите за обществена сигурност трябва да окажат съдействие при изпълнението на § 37 във връзка с § 5, с изключение на алинея 2 т. 1, 2 и 7, във връзка с § 6, както и с § 8 чрез:
1. превантивни мерки срещу предстоящи административни нарушения
2. мерки за незабавно прекратяване на административни нарушения,
3. мерки, необходими за въвеждането и провеждането на административни наказателни производства,
4. мерки на пряка командна и принудителна власт във връзка с § 36 и § 37 алинея 1.
(2) Освен това органите за обществена сигурност трябва да съдействат на компетентните съгласно този федерален закон власти при молба от тяхна страна за гарантиране упражняването на пълномощията съгласно §§ 35 до  39 в рамките на законовата им сфера на действие.

Контрол от страна на властите

§ 35. (1) Контролирането за спазването на предписанията на този федерален закон и на базиращите се на тях административни актове е отговорност на властите.
(2) Селските стопанства за полезни животни както и стопанствата съгласно § 25 алинея 1 изр. 2 и алинея 4, §§ 26, 27, 29 и 31 трябва да се контролират от властите за спазването на предписанията на този федерален закон и на базиращите се на него административни актове, като се направи анализ на място на рисковете при системни проби, при което контролът по възможност да бъде предприет заедно с друг контрол, който трябва да се извърши на основание закони или наредби.
(3) По отношение на селскостопанските полезни животни федералният министър по въпросите на здравето и жените, в съгласие с федералния министър на земеделието и горите, околната среда и водите, трябва чрез наредба да постанови по-подробни предписания относно видовете животни и системите за отглеждане, обхванати от контрола, както и относно броя контроли, за да се гарантира спазването на разпоредбите на този федерален закон и базиращите се на него административни актове.
(4) Властите имат право по всяко време, запазвайки адекватност, да контролират стопанствата, както и спазването на забраните за отглеждане на животни. Без да се засягат алинеи 2 и 3 властите трябва да контролират отглеждането на животни, ако по отношение на онези нарушения на предписанията за защита на животните, заради които е било наложено съдебно или административно наказание, продължава да съществува опасение от други нарушения на предписанията за защита на животните. Също така властите трябва да извършат контрол, ако има подозрение за такова нарушение.
(5) При извършване на контрола властите трябва да назначат лица, които разполагат с достатъчна професионална квалификация. Подробностите трябва да се определят чрез наредба от федералния министър по въпросите на здравето и жените.
(6) Ако по време на контрола властите установят, че животните не се отглеждат съобразно разпоредбите на този федерален закон или на базиращите се на него наредби или решения, на собственика на животното трябва да се предпишат промени във формата на отглеждане или помещенията, в които се отглеждат животните или други мерки, с които в рамките на подходящ срок може да се постигне начин на отглеждане, съответстващ на целите и другите разпоредби на този федерален закон.
(7) Федералният закон за задълженията за даване на отчет, Федерален държавен вестник I № 65/2002 намира приложение по отношение на контрола съгласно алинея 2 до 6 дотолкова, доколкото не трябва да се изпълняват задължения съгласно правото на Европейската общност или международни задължения за водене на отчетност, за уведомление или за даване на отчет, и то при условие, че правителството на провинцията замести министър-председателя на провинцията.

Влизане в недвижими имоти, помещения и транспортни средства. Задължение за оказване на съдействие

§ 36. (1) Органите на властите, натоварени с изпълнението на този федерален закон, извиканите експерти, както и ветеринарните вещи лица на Комисията на европейските общности имат право, спазвайки необходимите ветеринарни и полицейски предпазни мерки, да влизат в недвижими имоти, помещения и транспортни средства с цел контрол (§ 35) и да си осигурят достъп до тях, запазвайки адекватността на използваните средства, в случай че той не им бъде осигурен доброволно. Това важи също, ако има причина да се подозира, че е било извършено нарушение на този федерален закон. На лицето, отговарящо за отглеждането на животните трябва да се даде възможност да присъства по време на контрола, при условие че това не пречи на целите на разследването.
(2) Лицата, имащи право да се разпореждат с въпросните недвижими имоти, помещения и транспортни средства трябва да разрешат изпълнението на правомощията съгласно алинея 1.
(3) Лицата, занимаващи се с отглеждането на животните трябва при поискване да предоставят необходимата информация. Задължение за даване на информация няма, ако по този начин назованите лица биха изложили себе си или лице, назовано в § 38 от Закона за административните наказания (1991, Федерален държавен вестник № 52) на опасност от наказателно преследване; причините за това трябва да бъдат назовани.

Незабавна принуда

§ 37. (1) Органите на властите са задължени,
1. да прекратят забелязаните нарушения на §§ 5 до 7 с незабавна пряка командна и принудителна власт от страна на властите;
2. да отнемат от собственика животно, което е намерено в състояние, от което може да се очаква, че без незабавна помощ ще претърпи болки, страдания, вреди или силен страх, ако собственикът не иска или не е в състояние да му окаже помощ.
(2) Ако доброто състояние на животното го изисква, органите на властите могат да отнемат въпросното животно от лица, които нарушават §§ 5 до 7. Органите на властите имат право да се погрижат за безболезненото умъртвяване на животни, за които по-нататъшния живот е свързан с неизлечими мъки.
(3) За отнетите животни важи § 30. Ако може да се очаква, че в рамките на два месеца след отнемането по смисъла на алинея 2 ще са създадени условия за отглеждане на животното съобразно изискванията, то трябва да бъде върнато. В противен случай животното трябва да бъде считано за конфискувано.

Глава 4. Наказателни и заключителни разпоредби

Наказателни разпоредби

§ 38. (1) Лице, което:
1. противно на § 5 причинява на животно болки, страдания, вреди или силен страх
2. противно на § 6 убие животно  или
3. противно на § 7 извърши интервенция върху животно  или
4. наруши § 8,
извършва административно нарушение и трябва да бъде санкционирано от властите с глоба до 7 500 евро, при повторно нарушение до 15 000 евро.
(2) При тежки случаи на измъчване на животно трябва да се наложи глоба от минимум 2 000 евро.
(3) Лице, което освен в случаите на алинея 1 и 2 наруши §§ 9, 11 до 32, 36 алинея 2 или 39, или административен акт, който се базира на тези разпоредби, извършва административно нарушение и трябва да бъде санкционирано от властите с глоба до 3 750 евро, при повторно нарушение до 7 500 евро.
(4) Съгласно алинея 1 до 3 този, който толерира лице, което е под негов контрол или е негов възпитаник и не е способно да носи отговорност за извършена от него вреда, да нарушава този федерален закон или наредби, постановени на базата на този федерален закон или разпоредби, съдържащи се в решения, въпреки че е можел да предотврати деянието, трябва също да бъде санкциониран.
(5) Всеки опит за това е наказуем.
(6) В случай на административни нарушения съгласно алинея 3 властите, ако не действат съгласно § 21 алинея 1a от Закона за административните наказания 1991 (Федерален държавен вестник № 52) трябва без по-нататъшни процедури да се откажат от налагане на наказание, ако вината на обвиняемия е незначителна и последиците от нарушението не са от значение за доброто състояние на отглежданите животни. Властите трябва чрез известие да напомнят на обвиняемия противозаконността на неговото поведение, доколкото това е необходимо, за да го възпрат да извърши други наказуеми действия от този род. При изброените в тази алинея условия контролните органи съгласно § 35 могат в случай на необходимост да се откажат да направят донесение, след като обвиняемият е възстановил законосъобразното състояние; в такива случаи те трябва по подходящ начин да обърнат внимание на извършителя върху противозаконността на неговото поведение.
(7) Административно нарушение не е налице, ако действие, описано в алинея 1 до 3 представлява фактически състав на действие, което е от компетентността на съдилищата.

Забрана за отглеждане на животни

§ 39. (1) За определен период или за продължително време властите могат да забранят на лице, което е било наказано с правна сила от съда поради измъчване на животни поне веднъж или от административните власти поради нарушение на §§ 5, 6, 7 или 8 повече от веднъж, да отглежда животни от всички или от определени видове, доколкото това е необходимо с оглед на досегашното поведение на въпросното лице, за да се избегне за в бъдеще измъчване на животни или нарушение на §§ 5, 6, 7 или 8. Това важи по същия начин, ако наказанието не е осъществено единствено поради невменяемост.
(2) Властите могат да заплашат с такава забрана само, ако се предполага, че това е достатъчно, за да се спре въпросното лице за в бъдеще да измъчва животни или да извърши нарушение на §§ 5, 6, 7 или 8.
(3) Ако животно бъде отглеждано противно на забрана съгласно алинея 1, властите трябва да го отнемат без предшестващо производство и да се погрижат за неговото временно приютяване и грижи. Освен това те трябва да обявят животното за конфискувано.
(4) Съдилищата трябва да информират местните окръжни административни власти, компетентни според местожителството на извършителя относно влезли в сила присъди съгласно § 222 от Наказателния кодекс. Съдилищата и прокуратурата трябва да информират местните компетентни окръжни административни власти относно прекратяване на производство поради подозрение за нарушение на § 222 от Наказателния кодекс тогава, когато има подозрение за нарушение на административно-правните разпоредби за защита на животните.

Конфискуване

§ 40. (1) Без да се засяга § 39 алинея 3  предмети, които са били използвани за нарушаване на този федерален закон или на наредба, постановена на базата на този федерален закон и животни, за които се е отнасяло наказуемото деяние, трябва да бъдат обявени за конфискувани, ако може да се очаква, че извършителят ще продължи или ще повтори наказуемото си деяние.
(2) Животно, обявено за конфискувано трябва да бъде пуснато на свобода в съответствие със законовите разпоредби или да бъде предадено на такива сдружения, институции или лица, които дават гаранция за начин на отглеждане съобразно този федерален закон. Ако всичко това не е възможно, животното може да бъде умъртвено по безболезнен начин.
(3) Досегашният собственик трябва да възстанови на властите разходите, свързани с временното приютяване, както и разходите по умъртвяването. Властите трябва да предадат на досегашния собственик всяка реализирана печалба, като приспаднат разходите, изразходвани за животното.

Омбусман, отговарящ за защитата на животните

§ 41. (1) Всяка провинция трябва да назначи омбусман, отговарящ за защитата на животните пред федералния министър по въпросите на здравето и жените.
(2) За омбусман, отговарящ за защитата на животните могат да бъдат назначавани само лица, които имат завършено образование по ветеринарна медицина, зоология или аграрни науки или еквивалентно образование и допълнително образование в областта на защитата на животните. Мандатът на омбусмана, отговарящ за защитата на животните възлиза на пет години; допуска се преназначаване.
(3) Задачата на омбусмана, отговарящ за защитата на животните е да представлява интересите, предмет на защитата на животните.
(4) Омбусманът, отговарящ за защитата на животните има статут на страна при административните производства съгласно този федерален закон. Той има право да преглежда всички документи по производството, както и да изисква всякаква информация по въпроса. Властите трябва да подпомагат омбусмана, отговарящ за защитата на животните при изпълнението на неговите задължения.
(5) (Конституционна разпоредба) При изпълнението на задълженията си омбусманът, отговарящ за защитата на животните не приема инструкции.
(6) Омбусманът, отговарящ за защитата на животните трябва да докладва на правителството на провинцията относно дейността си.
(7) Омбусманът, отговарящ за защитата на животните няма право по време на мандата си да изпълнява дейности, несъвместими с неговите задължения или такива, които са подходящи, за да се създаде впечатление за пристрастие.
(8) Мандатът на омбусмана, отговарящ за защитата на животните приключва с изтичане на срока, за който е назначен, при оставка или поради основателно освобождаване.

Съвет за защита на животните, доклад за защитата на животните

§ 42. (1) Към Федералното министерство по въпросите на здравето и жените се учредява Съвет за защита на животните (наричан по-долу: Съвет).
(2) Членове на съвета трябва да бъдат:
1. един представител на федералния министър по въпросите на здравето и жените,
2. един представител на Федералното министерство на земеделието и горите, околната среда и водите
3. по един омбусман, отговарящ за защитата на животните, определен за всяка провинция,
4. по един представител на Стопанската камара на Австрия, Федералната камара на работниците, Конференцията на председателите на стопанските камари на провинциите и на Австрийската камара на ветеринарите,
5. един представител на Ветеринарномедицинския университет,
6. един представител на Университета по почвознание,
7. един представител, определен от университетите, в които е представена специалността “Зоология” като наука и теория,
8. един представител на Организацията на австрийските зоологически градини,
9. един представител на Централния съюз на дружествата за защита на животните на Австрия.
(3) Представителите трябва да се представят на федералния министър по въпросите на здравето и жените. За всеки член на Съвета за защита на животните трябва да се определи заместник, който да представлява този член, в случай че той е възпрепятстван.
(4) Федералният министър по въпросите на здравето и жените назначава председател и негов заместник измежду представителите, назовани в алинея 2 т. 5 и 6. За да се вземе решение от Съвета е необходимо присъствието на повече от половината от членовете и абсолютно мнозинство от подадените гласове. Съветът трябва да издаде свой вътрешен правилник. В случай на необходимост могат да бъдат извикани за консултация експерти, които не са членове на Съвета.
(5) Дейността на съвета е на доброволни начала (без заплащане). Всички пътни разходи на членовете на Съвета или на техните заместници респ. на извиканите експерти трябва да им бъдат възстановени според най-високата степен разходи от Наредбата за пътните разходи от 1955г. (Федерален държавен вестник № 133).
(6) Във Федералното министерство по въпросите на здравето и жените трябва да се учреди бюро на Съвета с цел подпомагане на председателя.
(7) Към задачите на Съвета за зашита на животните спадат:
1. съветване на федералния министър по въпросите на здравето и жените относно защитата на животни,
2. изготвяне на коментари към проектонаредби, базиращи се на този федерален закон,
3. изработване на директиви, необходими за единното изпълнение на този федерален закон в провинциите,
4. отговор на запитвания и формулиране на препоръки в резултат от изпълнението на този федерален закон,
5. оценка на изпълнението на този федерален закон, както и изготвяне на предложения за подобряване на изпълнението,
6. изготвяне на доклад, който трябва да се публикува в рамките на годишния ветеринарен доклад за дейността на Съвета за защита на животните.
(8) Органите на провинциите са длъжни, при поискване да предоставят на Съвета цялата информация, необходима за изпълнението на неговите задачи.
(9) След изслушване на Съвета за защита на животните Федералният министър по въпросите на здравето и жените може да публикува коментари съгласно алинея 7 т. 2 и директиви съгласно алинея 7 т. 3 в официалните ветеринарни новини.
(10) Федералният министър по въпросите на здравето и жените трябва на всеки две години, след консултация със Съвета за защита на животните, да представи на Националния съвет доклад за защита на животните.

Препратки, личностни наименования

§ 43. (1) Доколкото в този федерален закон се правят препратки към разпоредби на други федерални закони, това трябва да се разбира като препратка към съответно валидната формулировка.
(2) Всички личности наименования, използвани в този федерален закон важат еднакво, както за лица от женски, така и за лица от мъжки пол.

Влизане в сила и преходни разпоредби

§ 44. (1) Този федерален закон влиза в сила на 1 януари 2005г., но все пак не и преди да е изтекъл денят, в който е бил обнародван във Федералния държавен вестник.
(2) Едновременно с това се отменят съществуващите законови разпоредби на отделните провинции, касаещи защитата на животни, с изключение на описаните в § 3 алинея 4 въпроси.
(3) Към момента на влизане в сила (алинея 1) производства, които са висящи съгласно предишните разпоредби трябва да се продължат от компетентните до сега власти съобразно разпоредбите на този федерален закон.
(4) Построяването на нови инсталации или съоръжения за отглеждане може да се извършва само съгласно този федерален закон и на базиращите се на него разпоредби. За инсталации или съоръжения за отглеждане, които вече съществуват при влизането в сила на този федерален закон важат изискванията на този федерален закон и на постановените на негова база разпоредби, доколкото:
1. тяхното спазване е възможно без строителни работи, излизащи извън рамките на привеждането в изправност или подменянето на отделни елементи   или
2. се извършват строителни мерки, които излизат извън тези рамки, върху части от инсталациите или съоръженията за отглеждане, засегнати от тези разпоредби.
В наредбите съгласно § 24 трябва да се направят необходимите разпоредби, ако това е необходимо за осъществяване на правни актове в рамките на Европейския съюз,.
(5) В отклонение от алинея 4 изр. 2 изискванията на този федерален закон и на постановените на негова база наредби важат за:
1. зоологически градини (§ 26) във всеки случай от 1 януари 2015г.;
2. приюти за животни (§ 29), както и за отглеждането на животни в рамките на стопанска дейност от 1 януари 2010г;
3. стопанства съгласно § 24 алинея 1 т. 2, които не са зоологически градини, приюти за животни или стопанства с търговска цел, във всеки случай от 1 януари 2006г.;
4. инсталации и съоръжения за отглеждане
a) на говеда и домашни птици, без да се засяга разпоредбата за отглеждане в кафези на кокошки носачки (§ 18 алинея 3), във всеки случай след 1 януари 2012г.,
б) на свине във всеки случай след  1 януари 2013г;
доколкото тези инсталации и съоръжения за отглеждане все пак към момента на влизане в сила (алинея 1) отговарят на изискванията на споразумението за защита на полезни животни в селското стопанство* или на законовите изисквания на отделните провинции, във всеки случай след 1 януари 2020г.;
5. Инсталации и съоръжения за отглеждане на други животни съгласно § 24  алинея 1 т. 1 в съответствие с наредбите.
(6) За тези инсталации и съоръжения за отглеждане, които съществуват към момента на влизане в сила (алинея 1) важат изискванията на § 16 алинея 4 за възможност за движение от 1 януари 2010г. по отношение на осигуряването на оградено място за паша и по отношение на осигуряването на оградено място за свободно движение от 1 януари 2012г.
(7) За решения, постановени и влизащи в правна сила на основание досегашни разпоредби, важи следното:
1. ако не е разпоредено друго, решенията продължават да са в сила.
2. лице, засегнато от решение, което не отговаря на разпоредбите на този федерален закон или на постановените на негова база наредби, може да заяви пред властите да бъде взето решение според сегашното правно положение. Това не важи за наказателни присъди.

*Държавен вестник на провинция Бургенлабд № 33/1996, Държавен вестник на провинция Кернтен № 39/1994, във формулировка № 72/1995, Държавен вестник на провинция Долна Австрия 0812, Държавен вестник на провинция Горна Австрия № 71/1995 Държавен вестник на провинция Залцбург № 119/1995, Държавен вестник на провинция Щайермарк № 65/1995 във формулировка № 66/1995, Държавен вестник на провинция Тирол № 72/1995, във формулировка № 73/1995, Държавен вестник на провинция Форалберг № 34/1995 във формулировка № 68/1995, Държавен вестник на Виена № 23/1994 във формулировка № 10/1995.
(8) За животни, които според досегашните разпоредби са били отглеждани законосъобразно, но чието отглеждане все пак е забранено съгласно този федерален закон, властите могат да дадат разрешително (§ 23), в случай, че това е по-добре за доброто състояние на животното.
(9) Молби за разрешителни и уведомления, необходими съобразно този федерален закон, трябва да се подадат в срок от една година след момента на влизане в сила, фиксиран в алинея 1. Ако молбата или уведомлението са подадени своевременно, дейността или състоянието, за което се отнася задължението за разрешително или за уведомяване, ще се считат за законосъобразни, докато властите не постановят друго решение.
(10) Ако задължение за разрешително или уведомление или забраната за отглеждане (алинея 8) възникне поради наредба съгласно този федерален закон, горните разпоредби важат с уговорката, че влизането в сила на този федерален закон бъде заменено с влизането в сила на въпросната наредба.
(11) Лицата, грижещи се за животните респ. другите лица с експертни познания в стопанствата съгласно §§ 7 алинея 3, 11, 25 алинея 1 изр. 2 и алинея 4, 26, 27, 28, 29 и 31 трябва най-късно до 1 януари 2008г. да притежават необходимата квалификация, както и необходимите познания и професионални умения (§ 14).
(12) Наредбата съгласно § 24 алинея 3 трябва да се погрижи, всички кучета и котки, отглеждани на територията на страната да бъдат маркирани в рамките на една година след влизането й в сила.

Подготовка на изпълнението

§ 45. Наредбите, базиращи се на този федерален закон в съответната му формулировка могат да бъдат постановени от деня след обнародването на федералния закон, който ще се прилага; те все пак не могат да влязат в сила преди законовите разпоредби, които ще се прилагат. Мерките по прилагането, необходими за изпълнение, започващо с влизането в сила на новите разпоредби на федералния закон, могат да бъдат взети от този ден нататък.

Указания за прилагане

§ 46. Този федерален закон служи за прилагането на следните правни актове на Европейската общност:
1. Директива 91/629/ЕИО за минималните изисквания за защита на телета, Държавен вестник  № L 340  от  11.12.1991  стр. 28, във формулировката на директива 97/2/ЕО,  Държавен вестник № L 25  от  28.01.1997  стр. 24,  решение 97/182/ЕО,  Държавен вестник № L 76  от 18.03.1997  стр. 30  и наредба (ЕО)  № 806/2003,   Държавен вестник № L 122  от 16.05.2003 стр. 1,
2. Директива 91/630/ЕИО за минималните изисквания за защита на свине, Държавен вестник № L 340 от 11.12.1991 стр. 33, във формулировката на директива 2001/88/ЕО, Държавен вестник  №  L 316 от  01.12.2001 стр. 1, директива  2001/93/ЕО, Държавен вестник  № L 316 от 01.12.2001  стр. 36  и на наредба  (ЕО)  № 806/2003,  Държавен вестник  № L 122   от 16.05.2003 стр. 1,
3. Директива 93/119/ЕО за защита на животни по време на клане или умъртвяване, Държавен вестник № L 340 от 31.12.1993 стр. 21, във формулировката на наредба (ЕО) № 806/2003, Държавен вестник № L 122 от 16.05.2003 стр. 1,
4. Директива  98/58/EО  за защита на селскостопански полезни животни,  Държавен вестник № L 221 от 08.08.1998 S. 23, във формулировката на наредба (ЕО) № 806/2003, Държавен вестник № L 122 от 16.05.2003 стр. 1,
5. Директива 1999/22/ЕО за отглеждане на диви животни в зоологически градини, Държавен вестник № L 94 от 09.04.1999 стр. 24,
6. Директива 1999/74/ЕО за определяне на минимални изисквания за защита на кокошки носачки, Държавен вестник № L 203 от 03.08.1999 стр. 53, във формулировката на наредба (ЕО) № 806/2003, Държавен вестник № L 122 от 16.05.2003 стр. 1.

Обнародване

§ 47. Този закон беше обнародван при спазване на разпоредбите на директива 98/34/ЕО за процедурите по предоставяне на информация в областта на нормите и техническите предписания,  Държавен вестник № L 204  от  21.07.1998  стр. 37,  във формулировката на директива 98/48/ЕО, Държавен вестник № L 217 от 05.08.1998 стр. 18.

Клауза за изпълнението

§ 48. Изпълнението на този федерален закон е поверено на:
1. по отношение на § 18 алинея 3 т.1 буква б – федералното правителство,
2. по отношение на § 34 – федералния министър на вътрешните работи,
3. по отношение на § 39 алинея 4 - федералния министър на правосъдието,
4. по отношение на §§ 43 до 45 - съответно компетентния съгласно т. 2, 3 и 5  федерален министър,
5. в останалата част - на федералния министър по въпросите на здравето и жените, по-специално:
a) по отношение на § 5 алинея 3 т. 4  и алинея 4 т. 2 в съгласие с федералния министър на вътрешните работи и федералния министър на отбраната,
б) по отношение на § 31 в съгласие с федералния министър на икономиката и труда  както и
в) по отношение на § 24 алинея 1 т. 1, както и относно селскостопанските полезни животни по отношение на §§ 1 до 23, 32 алинея 4 т. 6, 33 и 35 до 40 в съгласие с федералния министър на земеделието и горите, околната среда и водите.

 
Долуподписаната Милена Иванова Казакова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от немски на български език на приложения документ: Федерален закон за защита на животните. Преводът се състои от тридесет страници.

Преводач: Милена Иванова Казакова

© 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3