Директива, установяваща минималните стандарти за защита на свинете 91/630/ЕИО

Преамбюл

Съветът на Европейските общности,

Като взе предвид Договора, с който се създава Европейската икономическа общност и в частност чл.43 от него,

Като взе предвид предложението на Комисията (1),

Като взе предвид мнението на европейския парламент (2),

Като взе предвид мнението на Икономическия и социален комитет (3),

от друга страна всички страни-членки са ратифицирали европейската конвенция за защита на животните за стопански цели;

от друга страна Общността също е одобрила тази конвенция с Решение 68/923/ЕИО (4) и е депозирала своя инструмент за одобрение,

от друга страна Европейският парламент в своята резолюция от 20.02.1987 г. за политиката, отнасяща се до благополучието на животните (5),

призова Комисията да направи предложение по минималните стандарти за интензивно отглеждане на свине;

от друга страна свинете, като живи животни, са включени в списъка с продукти, описан в Анекс ІІ от Договора;

от друга страна гледането на животни е неразделна част от земеделието;

от друга страна то представлява източник на доходи за част от селскостопанското население;

от друга страна, различията, които могат да изкривят условията на конкуренция, влияят върху гладката дейност на организацията на общия пазар на свинете и продукти от свине;

от друга страна възниква необходимост да се създадат общи минимални стандарти за защита на свинете, отглеждани за доотглеждане и угояване  с цел да се осигури рационално развитие на производството;

от друга страна е  необходимо официалните служби, производителите, консуматорите и останалите да бъдат информирани за развитието в тази област;

от друга страна, поради тази причина, Комисията трябва на базата на доклада от Научния ветеринарен комитет, да се стреми активно към научни изследвания на най-добрите системи за отглеждане на свине от гледна точка на благополучието на свинете;

от друга страна трябва да се предвиди условие за преходен период, който да даде възможност на Комисията успешно да изпълни задачата си,

ПРИЕ ТАЗИ ДИРЕКТИВА:

Съдържание

Чл. 1. Тази Директива формулира минималните стандарти за защита на свинете, затворени за отглеждане и угояване.

Чл. 2. За целите на тази Директива ще се прилагат следните определения:

1. свиня: животно от вид свине от всяка възраст, което се отглежда за размножаване или угояване;

2. нерез: мъжка свиня след пубертета, предназначена за размножаване;

3. ремонтно животно - женска свиня след пубертета и преди опрасване;

4. свиня-майка: женска свиня след първото опрасване;

5. свиня майка кърмачка: женска свиня, между периода на опрасване и кърмене на бозайниците;

6. сухостойна свиня: свиня между отбиването на нейните бозайници и забременяването;

7. бозайник: свиня от раждането до отбиването;

8. подрастващ: свиня, от отбиването до възраст 10 седмици;

9. свиня за  доотглеждане: свиня от 10 седмици до момента на клане или чифтосване/осеменяване;

10. компетентни власти: компетентни власти по смисъла  на чл.2 (6) на Директива 90/425/ЕИО (6).

Чл. 3. Страните-членки трябва да осигурят:

1. - от 01.01.1994 г. всички стопанства, които са новопостроени, или възстановени и/или влизат в експлоатация за първи път след тази дата, трябва да отговарт поне на следното изискване:

- непреградената площ на пода, предоставена за всяко подрастващо или всяка свиня за доотглеждане, отглеждани в група, трябва да бъде поне:

- 0,15 м на 2 м за свиня със средно  тегло под 10 кг,

- 0,20 на 2 м за свиня със средно тегло между 10 и 20 кг,

- 0,30 м на 2 м за свиня със средно тегло между 20 и 30 кг,

- 0,40м. на 2 за свиня  със следно тегло между 30 и 50 кг,

- 0,55 м на 2 за свиня със средно тегло между 50 и 85 кг,

- 0,65 м на 2 м. за свиня със средно тегло между 85 кг и 110 кг,

- 1 м. на 2 за свиня със средно тегло  над 110 кг,

- от 01.01.1998 г. минималните стандарти, предвидени за горното, трябва да се прилагат за всички стопанства;

2. Изграждането  или преобразуването на съоръжения, в които свинете-майки или ремонтните свине  са вързани трябва да бъдат забранени след 31.12.1995 г.

Използването  на съоръжения обаче, построени преди 01.01. 1996 г., които не отговарят на изискванията от т. 1, могат да бъдат разрешени от компетентните власти в светлината на резултатите от инспекцията, предвидени в чл.7 (1) за период, който при никакви обстоятелства не може да бъде продължен след 31 декември.

Условията на този член няма да се прилагат  към стопанства с по-малко от 6 свине или 5 свине-майки с техните бозайници.

Чл. 4.
1. Страните-членки трябва да направят необходимото условията за отглеждане на свине да са в съответствие с общите разпоредби, формулирани в Анекса.

До 30.06.1995 г обаче компетентните власти на страните-членки могат да разрешат отклонение от алинеи 3, 5, 8 и 11 от глава І на U

2. Нещо повече, преди тази Директива да влезе в сила,  Комисията в сътрудничество  със страните-членки трябва да издаде препоръка, определяща всички допълнителни минимални стандарти за защита на свинете, които допълват стандартите в Анекса.

Чл. 5. Условията на Анекса могат да бъдат променени в съответствие с процедурата, предвидена в чл.10, с цел да се вземе предвид научния прогрес.

Чл. 6. До 01.10.1997 г. Комисията трябва да изпрати доклад до Съвета, изготвен на базата на мнението на Научния ветеринарен комитет, по отношение на системите за интензивно отглеждане на свине, които са в съответствие с изискванията за благополучието на свинете от патологична, зоотехническа, физиологична и поведенческа гледни точки и по отношение на социално-икономическите последствия на различните системи. Докладът трябва  да вземе предвид  особено благополучието на свинете-майки, отглеждани при различни степени на затвореност и в групи и трябва да бъде придружен от подходящи предложения, които вземат предвид заключенията на доклада.

Съветът трябва да действа вземе решение по тези предложения не по-късно от 3 месеца след  тяхното изпращане с квалифицирано мнозинство.

Чл. 7.
1. Страните-членки трябва да направят необходимото инспекциите  да бъдат провеждани под отговорността на компетентните власти с цел да се провери дали условията на тази Директива и Анекса към нея се спазват.

Тези проверки, които могат да бъдат провеждани заедно с проверките, извършвани за други цели, трябва всяка година да обхващат статистически представителна извадка на различните системи за отглеждане, използвани във всяка страна-членка.

2. Комисията, в съответствие с процедурата, предвидена в чл.10, трябва да изготви правилник за правилата, които ще се прилагат при извършване на инспекциите, предвидени в ал. 1

3. На всеки 2 години към последния работен ден през април и за първи път до 30.04.1996 г., страните-членки трябва да информират Комисията за резултатите от инспекциите, проведени по време на предишните 2 години в  съответствие с този член, включително за броя на проверките, които са извършени като процентно съотношение спрямо броя на стопанствата на тяхна територия.

Чл. 8.
Животните, внасяни от страни, които не са членки трябва, с оглед изискването за тяхното  благосъстояние, докато се отглеждат да бъдат третирани или поне по същия начин, който се гарантира от тази Директива за животни, които произхождат от Общността.Това изискване трябва да бъде  упоменато в сертификат, издаден от компетентните власти на съответната страна, която не е член.

Чл. 9.
Ветеринарни експерти от Комисията  могат, когато е необходимо, за еднаквото прилагане на тази Директива, да изършват проверки на място в сътрудничество с компетентните власти. Лицата, извършващи тези проверки трябва да прилагат специалните мерки за лична хигиена, необходими да се изключи всеки риск от предаване на заболяване.

Страната-членка, на чиято територия се извършва проверката, трябва да предостави всичката неоходима помощ на експертите припровеждането изпълняването на техните задължения. Комисията трябва да информира компетентните власти на страната-членка за резултатите от проверката.

Компетентните власти на съответната страна-членка трябва да вземат всички мерки, които могат, да се окажат необходими за да се вземат предвид резултатите от проверката.

Във връзка с отношенията със страни, които не са членки, условията на на глава ІІІ на Директива 91/496/ЕИО (7) трябва да се прилагат.

Общите правила за прилагането на този член трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата, предвидена в чл.10.

Чл. 10.
1. Когато порцедурата, предвидена по този член трябва  да бъде изпълнявана, председателят ще отнесе въпроса без забава в постоянния нетеринарен комитет, създаден с Директива 68/361/ЕИО (8), по-надолу разглеждан като "комитета" или по своя собствена инициатива, или при поискване от представителите на дадена страна-членка.

2. Представителя в Комисията трябва да изпрати до комитета  предложение за мерките, които трябва да бъдат взети. Комитетът трябва  да представи своето мнение и предложението в рамките на времевия график, който председателя може да предложи в зависимост от спешността на въпросите. Мнението трябва да бъде предоставено от мнозинството, предвидено в чл148 (2) на Договора в случай на решения, които съветът трябва да приеме по предложение от Комисията . Гласуването на представителите на страните-членки в комитета трябва да бъде претеглено по начина, описан в този  член. Председателят не трябва да гласува.

3. Комисията трябва да предприеме мерките, предвидени, ако те са в съответствие с мнението на комитета.

4. Ако предвидените мерки не са в съоттветствие с мнението на комитета, или ако не е представено мнение, Комисията трябва без забава да изпрати до съвета  предложение отнасящо се  до мерките, които трябва да бъдат взети.Съветът  трябва да действа като квалифицирано мнозинство.

Ако до 3 месеца от датата на запитването да съвета, съветът не е действал, предложените мерки трябва да бъдат приети от Комисията, освен когато съветът е взел решение срещу мерките с просто мнозинство.

Чл. 11.
1. Страните-членки трябва да въведат в действие законите, регламентите и административните условия, включително всички санкции, необходими за да се спази тази Директива, не по-късно от 01.01.1994 г. Те трябва незабавно да информират Комисията за това.

Когато страните-членки приемат тези условия, последните трябва да включат отправка към тази Директива или трябва да бъдат придружени от такава справка при тяхното официално публикуване. Подробностите  на тази справка трябва да бъдат приети от страните-членки.

2. От датата, фиксирана в ал.1 обаче, страните-членки могат, в съответствие с общите правила на Договора, да запазят или да прилагат на своите територии по-стриктни условия за защита на свинете от тези, предвидени в тази Директива. Те трябва да информират Комисията за всички подобни мерки.

Чл. 12. Тази Директива се отнася до  страните-членки.

Изготвена е в Брюксел, 19.11.1991 г.

За съвета

Президент

П.Пътнъм

(1) OJ N C 214,  21.8.1989, стр.31

(2) OJ N C 113, 7.5.1990, стр.183

(3) OJ N C  62, 12.3.1990, стр.40

(4) OJ N L 323, 17.11.1978, стр.12

(5) OJ N C 76, 23.3.1987, стр.185

(6) OJ N L 224, 18.8.1990, стр.29.

Директивата, според последното й изменение с Директива 91/496/ЕИО (OJ N L 268, 24.9.1991, стр.56)

(7) OJ N L 268, 24.9.1991 стр.56

(8) OJ N 255, 18.10.1968, стр.23

Анекс

Глава І. Общи условия

1. Материалите, използвани за изграждане на местата за настаняване, особено боксовете и оборудването, с което свинете могат да влязат в контакт,  не трябва да бъде вредно за свинете. Трябва да може да бъде изцяло почиствано и дезинфекцирано.

2. Докато бъдат изготвени правилата по този въпрос, електрическите вериги и оборудването трябва да бъдат инсталирани в съответствие с националните правила, които са в сила, така че да се избегнат електрически или токови удари.

3. Изолацията, отоплението и вентилацията на сградата трябва да осигуряват поддържането на въздушната циркулация, нивото на праха, температурата,  относителната влажност на въздуха и концентрацията на газове в граници, които не са вредни за свинете.

4. Цялото автоматизиране или механично оборудване, което е от изслючително значение за здравето и благосъстоянието на свинете, трябва да бъде  проверявано поне веднъж дневно. Когато се открият недостатъци, те трябва  да бъдат коригирани незабавно, или ако това не е възможно, трябва да се предприемат подходящи стъпки за гарантиране здравето и благосъстоянието на  свинете, докато недостатъка бъде отстранен именно като се използват  алтернативни методи на хранене и поддържане на задоволителна околна среда. Когато се използа изкуствена вентилационна система, трябва да бъде предвидено условие за подходяща поддържаща система, която да гаранитра достатъчен обмен на въздуха, за да се запази здравето и благосъстоянието на свинете в случай на срив на систмата, както и трябва да бъде осигурена алармена система да предупреждава животновъда за аварията. Алармената система трябва редовно да бъде проверявана.

5. Свинете не трябва да бъдат държани постоянно в тъмнина. За да се отговори  на техните поведенчески и физиологични нужди трябва да се предвиди условие, което позволява в различните климатични условия в страните-членки подходящо естествено или изкуствено осветление; ако се използва последното, то трябва да функционира за период поне равен на периода на естествената светлина, нормално между 9 сутринта и 5 следобед. Допълнение - подходящо осветление (неподвижно или преносимо) достатъчно силно, за да позволи свинете да бъдат  инспектирани по всяко време.

6. Всички свине, отглеждани в групи или в боксове, трябва да бъдат инспектирани от собственика или лицето, отговарящо за животните поне веднъж дневно. Всяка свиня, която изглежда болна или наранена трябва без забава да бъде лекувана по подходящ начин. Трябва да бъде възможно, когато е необходимо,  да се изолират болните или наранени свине в подходящи условия със суха, удобна постелка. Трябва да бъде потърсен съвет от ветеринарен лекар колкото е възможно по-скоро за свине, които не отговарят на грижите на животновъда.

7. Ако прасетата са заедно, трябва да бъдат взети мерки да се предотврати борба между тях, която излиза извън нормалното поведение. Свиен, които показват постоянна агресия към другите, или са жертви на подобна агресия, трябва да бъдат изолирани или държани отделно от групата.

8. Мястото за настаняване на свинете трябва да бъде конструирано  по такъв начин, че да позволява всяко прасе да:

- лежи, почива и стои  изправено без трудности;

- да има чисто място на което може да почива;

- да вижда другите прасета.

9. Когато се използват въжета за връзване, те не трябва да причиняват наранявания на прасетата и трябва да бъдат проверявани редовно и нагласявани както е необходимо, за да се осигури удобство. Всяко въже трябва да бъде достатъчно дълго, за да позволява свинете да се движат както е предвидено в алинея 8. То трябва да бъде направено по такъв начин,  че да се избягва, доколкото е възможно, всякакъв риск от задушаване или нараняване.

10. Местата  за настаняване, боксовете, оборудванията  и апаратите, които се използват за свинете, трябва да бъдат подходящо почистени и дезинфекцирани, за да се предотврати прехвърляне на инфекцията и изграждане на болестотворни организми. Изпражнения, урина и неизядена или изплюта храна, трябва да бъде отстранявана толкова често, колкото е необходимо, за да се намали миризмата и да се избегне привличането на мухи или гризачи.

11. Подовете трябва да бъдат гладки, но не  хлъзгави, така че да предотвратят наранявания на прасетата и да бъдат изработени по такъв начин, че да не причиняват нараняване или страдание на свинете, които стоят върху тях или лежат върху тях. Те трябва да бъдат подходящи за размера и теглото на свинете и да представляват твърда, гладка и стабилна повърхност. Мястото за лежане трябва да бъде удобно, чисто и подходящо подсушено и не трябва да влияе негативно върху свинете. Когато е осигурена постелка, тя трябва да бъде чиста, суха и да не е вредна за свинете.

12. За всички свине трябва да бъде изготвен хранителен режим, подходящ за тяхната възраст,  тегло и поведенчески и физиологични нужди, да спомагат за положителното здравословно състояние и благополучие.

13. Всички свине трябва да бъдат хранени поне веднъж дневно. Когато свинете са настанени в групи, и не се хранят неограничено или с автоматична система за хранене, всяка синя трябва да има достъп до храната по същото време, когато и другите свине от групата.

14. Всички свине на възраст над 2 седмици трябва да имат достъп до достатъчно количество прясна вода и да могат да задоволяват своите нужди от прием на течности като пият други течности.

15. Оборудването за хранене и поене трябва да бъде изработено, конструирано поставено и поддържано така, че да се сведе до минимум заразяването на храната и водата на свинете.

16. В допълнение към мерките, които нормално се вземат, за да се предотврати хапането на опашките и други пороци и с цел да им се даде възможност да задоволят своите поведенчески нужди, всички свине трябва да могат  да получават слама или други подходящи материали или предмети, като се взема в предвид околната среда и гъстотата на животните.

Глава ІІ. Специални разпоредби за различните категориии свине

І. Нерези

Боксовете на нерезите трябва да бъдат разположени и конструирани по такъв начин, че да позволяват на нереза да се обръща и да чува, да вижда и да помирисва другите свине и да се предвиди чисти зони за почивка. Зоната за лежане трябва да бъде суха и удобна. Минималния размер на бокса за възрастен нерез трябва да бъде 6 кв.м. Когато боксовете се използват за чифтосване обаче, площта трябва да бъде по-голяма.


ІІ. Свине-майки и ремонтни животни

1. Бременни свине-майки и ремонтни свине трябва, ако е необходимо, да бъдат лекувани срещу вътрешни и външни паразити. Ако те са поставени в кафези опрасване бременните свине-майки и ремонтните животни трябва да бъдат почистени изцяло

2. Трябва да им бъде осигурена чиста подходящо подсушена удобна площ за лежане и ако е необходимо, трябва да им бъде подсигурен подходящ материал  за U.

3. За свинята-майка или ремонтното животно трябва да има площ без прегради, която да позволява оказването на помощ при естествено или подпомагано опрасване.

4. Кафезите за опрасване, когато свинете-майки са държани на свобода, трябва да имат някои средства за защита на бозайниците, като огради например.


ІІІ. Бозайници

1. Ако е необходимо, на бозайниците трябва да им бъде осигурен източник на топлина и стабилна суха и удобна площ за лежане на страни от свинята-майка, където всички те могат да почиват по едно и също време.

2. Когато се използва кафез за опрасване, бозайниците трябва да имат  достатъчно пространство, за да могат да сучат без трудности.

3. Ако се практикува кастриранието на мъжки свине на възраст над 4 седмици, то може да се проведе само с упойка от ветеринар, или лице, квалифицирано в съответствие с националното законодателство.

4. Нито подрязването на опашки, нито рязането на зъби трябва да се извършва рутинно, а само когато съществува доказателство във фермата, че нараняванията по бозките на свинята-майка или по ушите на другите свине или опашки са се появили тъй като тези процедури не са били извършени. Когато се налага  рязането на зъби, то трябва да бъде извършено до 7 дни след раждането.

5. Бозайниците не трябва да бъдат отбивани от свинята поне докато не навършат 3 седмици, освен ако благополучието или здравето на майката или бозайниците няма да бъде повлияно негативно.


ІV. Отбити прасета и свине за доотглеждане

Свинете трябва да бъдат настанени в групи колкото е възможно по-скоро след отбиването. Те трябва да бъдат държани в постоянни групи като смесвания се допускат колкото е възможно по-рядко.

© 2003-2020  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3