ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

24.04.20 / Новини - Европейски съюз, Вътрешни новини

Във връзка с неправомерно използване на името на сдружението ни, УС на сдружение "На Ти с Природата" уведомява всички заинтересовани, че от създаването си през 2001 г. до настоящия момент:

- Не сме издавали карти, с които да легитимираме свои членове, доброволци или случайни лица да се представят като "зооинспектор"-и.
- Не сме упълномощавали с карта когото и да било да представлява сдружението по какъвто и да е повод.
- Единственото лице, което има право да представлява сдружението, е Председателя на Управителния съвет или изрично упълномощено от него лице, чрез заверено по съответния ред пълномощно.
- Сдружение "На Ти с Природата" никога не е членувало в Национална координационна мрежа, нито е предоставяло правомощия на същата мрежа да използва името ни върху свои документи.

Всякакви карти за легитимация, съдържащи нашето име или лого, без саморъчен подпис и имена на представляващия сдружението по време на издаването им, представляват документи с невярно съдържание, дори върху тях да е поставен печат, приличащ на нашия!


© 2003-2020  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3