причина за казуса:

жалби от страна на граждани и организации, касаещи умишлени убийства на животни системно не се разглеждат от страна на органите на НВМС (РВМС), които са контролни по Закона за защита на животните


На 4 март бе проведена среща между представители на сдружение „На ти с природата” и началника на отдел „Хуманно отношение към животните” в НВМС

становище на НВМС:

Органите на НВМС (РВМС) не могат да съставят актове за установяване на нарушения, тъй като не са станали преки свидетели на деянието. Те нямат разследващи функции и не могат да разпитват свидетели. Считат, че при умишлено убийство на животно, сигнал следва да се подава едновременно до НВМС и до МВР на основание чл. 7, т.2, буква „в” от Наредба № 24 от 28 декември 2009 г. за реда и начините на взаимодействие между органите на националната ветеринарномедицинска служба и министерството на вътрешните работи (В сила от 08.01.2010 г. Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г.)

становище на „На ти с природата”:

Контролните органи на НВМС (РВМС) имат правомощието (т.е. правото и задължението) да събират свидетелски показания и въз основа на тях да съставят актове за установяване на административни нарушения;
При извършване на проверки и наличието на съответните законови предпоставки, съдействие от органите на МВР следва да бъде търсено от органите на НВМС (РВМС), а не от трети лица (граждани или НПО, автори на сигнала).

Заключение:

Поради отсъствието на единно тълкуване на изискванията на ЗЗЖ, сдружение „На ти с природата” счита, че следва да продължават да се подават сигнали до органите на НВМС (РВМС) относно умишлени убийства на животни, като в сигналите максимално точно се описва фактическата обстановка и се посочват идентификационни данни и данни за контакт със свидетелите на деянието. Няма пречка сигналите да се подават и до МВР с позоваване на основанието в Наредба № 24.

При отказ за извършване на проверка от страна на НВМС, следва да се напише възражение с позоваване на Закона за административните нарушения и наказания.

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3