"Пети доклад относно статистическите данни за броя на животните, използвани за опитни и други научни цели в държавите-членки на Европейския": Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент, от 5.11.2007 г. Брюксел, съдържащ анализ за броя и видовете на животни, използвани за експериментални цели на територията на Страните членки през 2005 година. Текстът е на български език.

Текстът в Initiates file download

© 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3