Законодателната уредба на използването на животни в опити, с фокус върху експериментите с учебна цел

Използването на животни в опити е строго регламентирано в общностното законодателство на Европейския съюз, което е транспонирано и у нас.
 
Правната уредба на материята се намира в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Глава VІ, раздел ІІ „Животни, използвани в опити” и в Наредба № 15 от 3 февруари 2006 г.за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (наричана по-долу за краткост Наредба №15).

В чл.152, ал.1 ЗВД е регламентирано, че опити с животни могат да се провеждат, единствено когато не е възможно да се приложат алтернативни методи.  За извършване на какъвто и да е опит е необходимо предварително да се получи разрешение от генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) на базата на етична преценка и положително становище от Комисията по етика към животните. Опити могат да се извършват само в регистрирани опитни бази, отговарящи на стриктни законодателни критерии; с животни от съответния вид, с доказан произход и по определен начин.

Законодателството позволява опити с животни да се извършват с цел обучение в професионални гимназии и висши училища, при стриктно спазване както на общите изискванията, така и на специалните условия, предвидени за опитите с учебна цел.

В чл. 158, т.2 от ЗВД  изрично е въведена забрана да се принуждават ученици и студенти да извършват опити с животни, при които се причинява травма или трайно увреждане на животните, ако това противоречи на моралните или религиозните им убеждения, освен ако целта на опита е усвояване на конкретни практически умения.

Съгласно чл.8, т.1 от Наредба №15 не се разрешава провеждането на опити за учебни цели, при които се причинява смърт на животните, като в учебните заведения опитите с животни се заменят с други методи за онагледяване на учебния материал във всички случаи, в които не се цели усвояването на конкретни практически умения от страна на обучаващите се.

Следва да се има предвид, че независимо от целта на експеримента (за учебни или за други цели), във всички случаи не се разрешава повеждането на опити, ако резултатът може да бъде постигнат с методи, при които не се използват животни (чл.8, т.1 от Наредба №15).

Не се разрешават опити с животни и когато резултатите от проведени в страната и в други държави членки опити са публикувани в научната литература (чл.6 от Наредба №15)

По смисъла на чл. 38 от Наредба № 15 контролът за спазване на изискванията за хуманно отношение към опитните животни се осъществява от органите на НВМС – по време на рутинна ветеринарномедицинска дейност или чрез проверки по сигнал за нарушаване изискванията на законодателството.

Документи:

1. Opens internal link in current windowЗакон за ветеринарномедицинската дейност.
2. Opens internal link in current windowНаредба № 15 от 3 февруари 2006 г.за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им 
3. Opens internal link in current windowРегистър на издадените разрешителни за използването на животни в опити.

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3