ДИРЕКТИВА 1999/22/ЕО НА СЪВЕТА от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини

Преамбюл

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 130 т, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (1),


в съответствие с процедурата, определена в член 189 в от Договора (2),


като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (3) изисква доказател- ства за наличността на адекватни съоръжения за подслоняване и грижа на живи екземпляри от голям брой видове, преди техният внос в Общността да бъде разрешен; като има предвид, че Регла- ментът забранява излагането пред обществеността за търговски цели на екземпляри от видове, включени в приложение А на същия, освен ако е било предоставено изрично изключение за образователни, научни или размножителни цели;


като има предвид, че Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (4), и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора (5) забраня- ват залавянето и държането, както и търговията с голям брой видове, като се предвиждат изключения поради специфични при-
чини, като научни изследвания и образование, повторно заселване, повторно въвеждане и развъждане;


като има предвид, че точното изпълнение на съществуващото и бъдещото общностно законодателство относно опазването на дивата фауна и необходимостта от осигуряване зоологическите градини адекватно да изпълняват своята важна роля за опазване на видовете, общественото образование, и/или научните изследвания налагат да се предвиди обща основа за законодателството на държавите-членки относно лицензирането и инспектирането на зоологическите градини, държането на животни в зоологическите градини, обучението на  персонала и образованието на посещаващата ги общественост;


като има предвид, че са необходими действия на общностно ниво с оглед на това зоологическите градини в цялата Общност да допринасят за опазването на биологичното разнообразие в съответствие със задължението на Общността да приеме мерки за exsitu съхраняване в съответствие с член 9 от Конвенцията за биологичното разнообразие;


като има предвид, че редица организации като Европейската асоциация на зоологическите градини и аквариуми са представили насоки за грижите и пребиваването на животни в зоологическите градини, които биха могли, когато това е подходящо, да съдействат за развитието и приемането на национални стандарти;

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1: Цел

Целите на настоящата директива са да защитава дивата фауна и да съхранява биологичното разнообразие, като предвижда приемането на мерки от държавите-членки за лицензирането и
инспекцията на зоологическите градини в Общността, като по този начин укрепва ролята на зоологическите градини в съхраняването на биологичното разнообразие.

Член 2: Дефиниция

За целта на настоящата директива „зоологически градини“ означава всички постоянни съоръжения, в които се държат видове диви животни за показ на обществеността за 7 или повече дни в годината, с изключение на цирковете, магазините за домашни любимци и съоръженията, които държавите-членки изключват от изискванията на настоящата директива на основание на това, че те не показват на обществеността значителен брой животни или видове и че изключението няма да изложи на опасност целите на настоящата директива.

Член 3: Изисквания, отнасящи се до зоологическите градини

Държавите-членки вземат мерки съгласно членове 4, 5, 6 и 7, за да осигурят, всички зоологически градини да прилагат следните консервационни мерки:

— участие в научни изследвания, консервационните ползи от които се натрупват за видовете, и/или обучението в съответни консервационни умения, и/или обмен на информация относно съхранението на видовете и/или където е подходящо, размножаване в плен, повторно заселване или повторно въвеждане на видове в дивата природа,


— подпомагане на общественото образование и съзнание по отношение на съхраняването на биологичното разнообразие, особено чрез предоставянето на информация за показваните видове и естествените им местообитания,


— подслоняване на своите животни при условия, които целят да задоволят биологичните и консервационни изисквания на отделните видове, inter alia, чрез предоставяне на специфично за вида обогатяване на загражденията; и поддържане на висок стандарт на стопанисване на животните чрез развита програма от превантивни и лечебни ветеринарни грижи и хранене,


— предотвратяване на бягството на животни с оглед избягването на възможни екологични заплахи за местните видове и предотвратяване нежелателното навлизане на външни вредители,


— поддържане на актуализирана документация за колекцията на зоологическата градина, подходяща за документираните видове.

Член 4: Лицензиране и инспектиране

1. Държавите-членки приемат мерки за лицензирането и инспектирането на съществуващите и новите зоологически градини, за да осигурят спазването на изискванията по член 3.


2. Всяка зоологическа градина се снабдява с лиценз в срок до четири години след влизането в сила на настоящата директива, или в случай на нови зоологически градини - преди отварянето им
за обществеността.


3. Всеки лиценз съдържа условията за изпълнението на изискванията по член 3. Спазването на условията се наблюдава inter alia посредством редовно инспектиране и предприемането на подходящи мерки за осигуряване на такова съответствие.


4. Преди предоставянето, отказа, продължаването на срока или значителното изменение на лиценза се извършва инспекция от компетентните органи на държавите-членки с оглед определяне дали се спазват съществуващите или предвидените лицензионни условия.


5. Ако зоологическата градина не е лицензирана в съответствие с настоящата директива или ако не са спазени лицензионните условия, зоологическата градина или част от нея:

а) се затваря за обществеността от компетентния орган; и/или
б) отговаря на подходящите изисквания, наложени от компетентния орган, с оглед осигуряване спазването на лицензионните условия.

Ако тези изисквания не се спазят в рамките на подходящ срок, определен от компетентния орган, но не по-дълъг от две години, компетентният орган оттегля или модифицира лиценза и затваря
зоологическата градина или част от нея.

Член 5

Лицензионните изисквания, посочени в член 4, не се прилагат, когато дадена държава-членка може да демонстрира пред Комисията, че целта на настоящата директива, така както е посочена в член 1 и изискванията, приложими за зоологическите градини, посочени в член 3, се спазват и се поддържат постоянно чрез система на регулиране и регистрация. Такава система следва inter alia да съдържа разпоредби относно инспектирането и затварянето на зоологическите градини,  еквивалентни на тези по член 4, параграфи 4 и 5.

Член 6: Затваряне на зоологически градини

В случай че зоологическа градина или част от нея, се затваря, компетентният орган осигурява засегнатите животни да се третират или прехвърлят в съответствие с условията, които държавата-членка сметне за подходящи и в съответствие с целите и разпоредбите на настоящата директива.

Член 7: Компетентни органи

Държавите-членки определят компетентните органи за целите на настоящата директива.

Член 8: Санкции

Държавите-членки определят санкциите, приложими за нарушенията на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива. Наказанията следва да са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.

Член 9: Изпълнение

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 9 април 2002 г. Те незабавно информират Комисията за това. Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа
позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.


2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 10: Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването в
Официален вестник на Европейските общности.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 1999 година.
За Съвета
Председател
F. MÜNTEFERING


(1) ОВ С 204, 15.7.1996 г., стр. 63.
(2) Становище на Европейския парламент от 29 януари 1998 г. (ОВ С 56,
23.2.1998 г., стр. 34), Обща позиция на Съвета от 20 юли 1998 г.
(ОВ С 364, 25.11.1998 г., стр. 9) и Решение на Европейския парла-
мент от 10 февруари 1999 г. (все още непубликувано в Официален
вестник).
(3) ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1, Регламент, последно изменен с Регламент
(ЕО) № 2307/97 на Комисията (ОВ L 325, 27.11.1997 г., стр. 1).
(4) ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 97/49/ЕО (ОВ L 223, 13.8.1997 г., стр. 9).
(5) ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последно изменена с
Директива 97/62/ЕО на Комисията (ОВ L 305, 8.11.1997 г., стр. 42).

© 2003-2020  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3