Световна декларация за правата на животните

Световната декларация за Правата на Животните е тържествено обявена в Париж на 15 октомври 1978 от ЮНЕСКО

Текстът, редактиран от Международна лига за Правата на Животните през 1989, е предоставен на Генералния директор на ЮНЕСКО през 1990 година и публикуван същата година. Декларацията е публикувана, но няма обвързване на страните-членки към Юнеско относно нея.

Предстои разработване на текст за Декларация за благосъстоянието на животните, която ще бъде депозирана на равнище ООН и страните членки.
Допълнителна информация - скоро!

Преамбюл

  •  Вземайки предвид, че Животът е един, всички живи същества имат общпроизход и видовете са се обособили чрез еволюиране във времето,
  •  Вземайки предвид, че всички живи същества имат естествени права, катовсяко същество с нервна система има специфични права,
  • Вземайки предвид, че презрението и всяко незачитане на тези естествениправа нанасят сериозни вреди на природата и водят до извършване престъплениясрещу животните от човека,
  • Вземайки предвид, че съжителството между видовете изисква признаване отчовешкия вид на правото на живот на животинските видове, 
  •  Вземайки предвид, че уважението към животните от страна на хората е неделимо от уважението на хората към самите себе си,

 С настоящата декларация провъзгласяваме:


Член 1

Всички животни имат равни права на съществуване, като част от разбирането за биологично равновесие.

Това право на съществуване не засенчва разнообразието на видове и индивиди.

Член 2

Животът на всяко животно се зачита по подобаващ начин.

Член 3

1. Животните не трябва да стават обект на лошо отношение или проява на жестокост

2. Ако е необходимо да бъде убито животно, това трябва да става мигновено, безболезнено и без да бъде предусетено от него.

3. Мъртво животно трябва да бъде третирано с приличие.

Член 4

1. Дивите животни имат правото да живеят и да се възпроизвеждат на свобода в тяхната естествена среда.

2. Продължителното лишаване от свобода на диви животни, ловът и риболовът като начин за прекарване на свободното време, както и всякакъв вид употреба на диви животни по основания, които не са жизненонеобходими, са в противоречие с това фундаментално право.

Член 5

1. Всяко животно, което е зависимо от човек има право на правилно отглеждане и грижа.

2. Животното не трябва да се изоставя и убива несправедливо при никакви обстоятелства.

3. Всички начини за отглеждане и употреба на животно трябва да имат предвид физиологията и поведенческите особености на вида.

4. Изложби, представления и филми, включващи участието на животни, трябва да съблюдават тяхната чест и не трябва да включват каквато и да е жестокост към тях.

Член 6

1. Експерименти с животни, причиняващи физическо или психическо страдание на животните нарушават техните права.

2. Разработват се и систематично се въвеждат в употреба алтернативни на експериментите методи.

Член 7

Всяко действие, което води до ненужно причиняване смъртта на животно и всяко решение,  водещо до такова действие, е престъпление срещу живота.

Член 8

1. Всеки акт, който застрашава оцеляването на диви видове и всяко решение, водещо до подобен акт, е равносилно на геноцид, тоест престъпление срещу видовете.

2. Избиването на диви животни, замърсяването и разрушаването на биотопи са актове на геноцид.

Член 9

1. Особеният правен статут на животните и техните права трябва да бъдат гарантирани чрез закон.

2. Защитата и безопасността на животните трябва да бъдат застъпени на държавно ниво.

Член 10

Образователни и училищни институции трябва да работят в полза на това хората да се учат от детска възраст да наблюдават, разбират и уважават животните.

превод от английски език: iwns team

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3